M
29/05/2020 21:20

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên:

Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

(LĐTĐ) Để thực hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở trong tham gia bảo đảm quyền dân chủ cho người lao động, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, nhằm góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.    

day manh thuc hien quy che dan chu o co so Thiết thực chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động
day manh thuc hien quy che dan chu o co so Tổng kết hoạt động công đoàn khối trường học năm học 2018-2019
day manh thuc hien quy che dan chu o co so Liên đoàn lao động huyện Phú Xuyên: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

Ngay từ đầu năm Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã quan tâm đến việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và Hội nghị người lao động năm 2020; tiếp tục thực hiện kế hoạch của Liên đoàn Lao động thành phố về đề án “Thư viện thỏa ước lao động tập thể” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chương trình “Nâng cao chất lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể”.

Theo đó, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện xây dựng văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các trường học thực hiện theo Nghị định 04/2015/ NĐ- CP ngày 09/1/2015 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị cán bộ viên chức.

day manh thuc hien quy che dan chu o co so
Liên đoàn Lao động huyện Phú Xyên chú trọng đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở

Đến nay, kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực. Có 41/41 đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, đạt 100%.

Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Kết quả, hiện nay có 48 các loại hình doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn, 130/130 đơn vị có Ban thanh tra nhân dân và nhiều ban thanh tra nhân dân đã chủ động trong tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện cũng hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với chủ các doanh nghiệp xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế đối thoại. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn, thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Chương trình “Nâng cao chất lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể” được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện. Nhiều doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký Thỏa ước lao động tập thể, thương lượng tập thể ở cơ sở đã đi vào thực chất, số lượng và chất lượng của bản thỏa ước được nâng lên góp phần cụ thể hóa quy định của Bộ luật Lao động với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động…

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, theo ông Đào Đức Gương- Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên, thời gian tới cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hiện dân chủ.

“Trong đó, tập trung hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, tổ chức hội nghị người lao động, tham gia gia xây dựng và giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật. Xây dựng, thương lượng ký Thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động”, ông Đào Đức Gương nhấn mạnh.

P.V

Nguồn :