M
09:30 | 28/04/2019

Vietcombank đặt mục tiêu 20.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2019

(LĐTĐ) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12, năm 2019.

vietcombank to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien lan thu 12 Tổ chức thành công Ngày hội “Giọt hồng yêu thương”
vietcombank to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien lan thu 12 5.200 tỉ đồng cam kết tín dụng và bảo lãnh cho Dự án Midtown The Peak
vietcombank to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien lan thu 12 Vietcombank được bình chọn là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất

Đại hội đã nghe ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 cùng các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cơ bản năm 2019; ông Phạm Quang Dũng - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019; bà Trương Lệ Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018, định hướng năm 2019.

vietcombank to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien lan thu 12
Vietcombank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12, năm 2019

Quán triệt phương châm hành động “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm chỉ đạo điều hành “Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm” với trọng tâm kinh doanh chuyển định hướng vào các trụ cột: Bán lẻ, kinh doanh vốn và dịch vụ; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu hoạt động; đảm bảo chất lượng tăng trưởng, an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, Hội đồng Quản trị đã quyết liệt chỉ đạo ngay từ đầu năm, linh hoạt và kịp thời định hướng hoạt động của Vietcombank trong cả năm.

Với nỗ lực và quyết tâm của toàn hệ thống, kết thúc năm 2018, Vietcombank đã đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, vươn lên mạnh mẽ để dẫn đầu hệ thống ngân hàng về quy mô lợi nhuận, chất lượng tài sản. Kết quả hoạt động ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc, đạt những kết quả ấn tượng trên hầu hết mọi lĩnh vực hoạt động.

Tổng tài sản đến 31/12/2018 đạt 1.074.027 tỷ đồng, tăng 3,7% so với 31/12/2017. Tổng huy động vốn năm 2018 đạt 823.390 tỷ đồng, tăng 13,3% so với 2017. Dư nợ tín dụng đạt 639.370 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2017, nằm trong mức trần định hướng tăng trưởng tín dụng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao.

Trong năm 2018, Vietcombank tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu. Kể từ khi cổ phần hóa, năm 2018 là năm đầu tiên Vietcombank đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 1%. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu nội bảng là 165%, đạt mức cao nhất trong hoạt động của Vietcombank. Lợi nhuận trước thuế đạt 18.269 tỷ đồng, tăng 61,1% so cùng kỳ, đạt 137% kế hoạch năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao.

Năm 2019, bám sát định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Vietcombank tiếp tục phương châm hành động “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và đổi mới quan điểm điều hành “Kỷ cương - Hành động - Trách nhiệm” với các chỉ tiêu kế hoạch: Tăng trưởng tổng tài sản 12%, tăng trưởng dư nợ tín dụng 15%, tăng trưởng huy động vốn 11-13%, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 20.000 tỷ đồng.

vietcombank to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien lan thu 12

Ban lãnh đạo Vietcombank chúc mừng ông Đỗ Việt Hùng – Vụ trưởng Vụ ổn định tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được bầu vào Hội đồng quản trị Vietcombank nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa đoàn đã nhận được các câu hỏi từ các cổ đông về các nội dung liên quan đến kế hoạch tăng vốn điều lệ, phát triển lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, định hướng tín dụng bán lẻ, xử lý nợ xấu, chỉ tiêu an toàn vốn, lợi nhuận… và đã giải đáp cụ thể đối với từng nội dung trao đổi của các cổ đông.

Theo chương trình nghị sự, đại hội đã lần lượt thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019; Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị; Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế Quản trị nội bộ; Tờ trình về phương án tăng vốn giai đoạn 2019-2020…

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tại đại hội, ông Đỗ Việt Hùng - Vụ trưởng Vụ ổn định tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng quản trị Vietcombank nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Vietcombank nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Vũ Thị Bích Vân - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/3/2019.

Với nỗ lực quyết tâm của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ trong toàn hệ thống, Vietcombank sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao, đưa Vietcombank phát triển hơn nữa và tiến gần hơn tới mục tiêu chiến lược là trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, 1 trong 100 ngân hàng hàng đầu khu vực, 1 trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, được quản trị theo các thông lệ tốt nhất.

B.D

Nguồn :