M
18:08 | 24/05/2018

Thành ủy Hà Nội ban hành tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vừa ký Quyết định số 3814-QĐ/TU ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), lao động hợp đồng (LĐHĐ) trong hệ thống chính trị TP Hà Nội.

thanh uy ha noi ban hanh tieu chi danh gia can bo cong chuc vien chuc lao dong hop dong CĐ Viên chức thành phố Hà Nội: Chủ động chăm lo cho CBCCVCLĐ
thanh uy ha noi ban hanh tieu chi danh gia can bo cong chuc vien chuc lao dong hop dong Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Quy định gồm 3 chương, 16 điều, nêu rõ mục đích, yêu cầu; căn cứ đánh giá, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, thẩm quyền, tiêu chí đánh giá, xếp loại; quy trình đánh giá, xếp loại và khen thưởng...

Trong đó, Thành ủy Hà Nội quy định thang điểm 100 làm căn cứ đánh giá, xếp loại CBCCVC, LĐHĐ đồng hàng tháng, bao gồm: 20 điểm về ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức; 70 điểm về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và 10 điểm thưởng.

CBCCVC, LĐHĐ sẽ đạt loại A (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) nếu đạt 90 - 100 điểm; loại B (hoàn thành tốt nhiệm vụ) nếu đạt từ 70 đến dưới 90 điểm; loại C (hoàn thành nhiệm vụ) nếu đạt từ 50 đến dưới 70 điểm; loại D (không hoàn thành nhiệm vụ) nếu đạt dưới 50 điểm.

Tỷ lệ được đánh giá, xếp loại A không quá 30% tổng số CBCCVC, LĐHĐ được xếp loại. Trường hợp tập thể đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc, nổi trội thì tỷ lệ cá nhân được đánh giá, xếp loại A cũng không nên vượt quá 40% tổng số CBCCVC, LĐHĐ của cơ quan, đơn vị.

Kết quả đánh giá, xếp loại hàng tháng của CBCCVC, LĐHĐ là căn cứ để bình xét khen thưởng hàng tháng; là căn cứ chính để đánh giá, xếp loại thi đua đối với CBCCVC, lao động hàng năm. Đây còn là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với CBCCVC, LĐHĐ theo quy định và theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác theo lịch từng tuần, từng tháng, từng quý phân công rõ người (chủ trì, tham mưu, phối hợp), rõ việc, rõ tiến độ. Việc đánh giá, xếp loại phải thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chính xác, khách quan, công bằng, đúng thực chất và đúng trình tự quy định.

Ngoài ra, việc đánh giá phải thực hiện đa chiều, liên tục và lượng hóa được kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng CBCCVC, lao động hợp đồng gắn với kết quả công tác của từng bộ phận, cơ quan, đơn vị (trên cơ sở phân tích về tổng khối lượng và tính chất, mức độ công việc)...

TV

Nguồn :