M
17:00 | 06/08/2018

Tăng cường đấu tranh phòng chống các loại xâm hại trẻ em

Mới đây, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đã ký ban hành Kế hoạch số 44/KH-LĐLĐ về đấu tranh phòng, chống các loại xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2018-2020.

tin nhap 20180806163021 Hà Nội tăng cường phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em
tin nhap 20180806163021 Đề xuất tăng hình phạt xâm hại tình dục trẻ em
tin nhap 20180806163021 Khai trương kênh thông tin bảo vệ trẻ em 24/7
tin nhap 20180806163021 Chủ tịch nước yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi bạo hành trẻ em

Kế hoạch đặt ra mục tiêu 100% CĐCS tổ chức tuyên truyền tới CNVCLĐ nội dung phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người. Đồng thời, thông qua việc thực hiện Kế hoạch nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và hành động của các cấp công đoàn trong công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em, tham gia công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người.

Kế hoạch đặt ra 6 nội dung cụ thể, trong đó, các cấp công đoàn Thành phố sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người; ảnh hưởng của bạo lực, xâm hại trẻ em đối với sự phát triển của trẻ; phương thức và thủ đoạn, hoạt động của tội phạm xâm hại trẻ em; vai trò đặc biệt quan trọng của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em hình thành và hoàn thiện nhân cách, trang bị kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa bạo lực, xâm hại trên môi trường mạng; kịp thời phát hiện, tố giác, lên án các hành vi bạo lực xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em;tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm; tích cực giúp đỡ các cơ quan công an trong công tác điều tra xử lý các vụ xâm hại trẻ em.

tin nhap 20180806163021
Các cấp công đoàn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về phòng chống xâm hại trẻ em. Ảnh minh họa.

Việc tuyên truyền sẽ được tổ chức với các hình thức đa dạng, phong phú trong Tháng hành động vì trẻ em (từ 01/6 đến 30/6 hàng năm); Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6 hàng năm); Tháng hành động bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (từ 15/11 đến 15/12 hàng năm); Ngày toàn dân phòng chống mua bán người (ngày 30/7 hàng năm).

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn sẽ đẩy mạnh tuyên dương gương CNVCLĐ điển hình tiên tiến trong việc thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phê phán, lên án những hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại, ngược đãi, bạo lực, lôi kéo trẻ em vào hoạt động tội phạm và cản trở việc thực hiện các quyền của trẻ em.

Ngoài ra, Công đoàn các cấp cũng sẽ vận động CNVCLĐ tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở khu dân cư, gắn với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa tạo môi trường bền vững cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống các loại xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về tổ chức thực hiện Kế hoạch, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai tới các CĐCS trực thuộc và chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành ở địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công tác phòng, chống các loại xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người; góp phần xây dựng xã hội thân thiện, an toàn, lành mạnh.

Các công đoàn cấp trên cơ sở cần phối hợp với công an trong việc cung cấp nguồn báo cáo viên nhằm tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của tội phạm trong CNVCLĐ để có phương thức phòng ngừa, quản lý con em trong gia đình không bị xâm hại, không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội đồng thời phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc giáo dục kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho cha mẹ và học sinh.

Các công đoàn cấp trên cơ sở cũng cần phối hợp với phòng Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện tốt tháng hành động vì trẻ em, tháng hành động bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; lồng ghép công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trong xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm cũng như phối hợp với đoàn thanh niên, trung tâm văn hóa cùng cấp tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt, vui chơi giải trí bổ ích trong dịp hè cho con CNVCLĐ.

LĐLĐ Thành phố đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch này và định kỳ 6 tháng, một năm hoặc đột xuất báo cáo LĐLĐ thành phố theo quy định (qua Ban nữ công).

Nguồn :