M
11:35 | 16/11/2018

Tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại trong sổ BHXH:

Sẽ được điều chỉnh có lợi cho lao động

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo quyền lợi, chế độ cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi chưa đúng trong sổ bảo hiểm xã hội của người lao động.

se duoc dieu chinh co loi cho lao dong Người sử dụng lao động: Phải công khai việc trích nộp kinh phí công đoàn
se duoc dieu chinh co loi cho lao dong Nam đủ 50 tuổi, làm công việc nặng nhọc, đã đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Theo đó, về nguyên tắc điều chỉnh tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi chưa đúng trong sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) như sau: Chỉ thực hiện đối với người lao động thực tế làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhưng tên nghề, công việc ghi trong sổ BHXH của họ ghi chưa đúng tên nghề, công việc mà họ làm.

se duoc dieu chinh co loi cho lao dong
Tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi chưa đúng trong sổ BHXH sẽ được xem xét điều chỉnh. Ảnh: L.N

Việc xác định nghề, công việc ghi trong sổ BHXH là nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm căn cứ vào các nội dung sau: Đặc điểm về điều kiện lao động của nghề, công việc; các chế độ, chính sách đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được áp dụng cho người lao động trong thời gian làm các nghề, công việc ghi trong sổ BHXH (chẳng hạn như tiền lương, bồi dưỡng bằng hiện vật, nghỉ hằng năm, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản…).

Dự thảo quy định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động: Có trách nhiệm đề nghị điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH theo quy định tại Điều 98 của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam, khi phát hiện sự việc hoặc khi có đề nghị của người lao động (bao gồm cả người đang làm việc, đã nghỉ việc hoặc chuyển nơi làm việc khác) về việc trong sổ BHXH ghi chưa đúng tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Trường hợp cơ quan BHXH từ chối điều chỉnh, nếu người sử dụng lao động có các căn cứ xác định nghề, công việc ghi trong sổ BHXH là nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì gửi văn bản đề nghị công nhận là nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm về bộ chủ quản hoặc tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực tiếp quản lý, để các cơ quan trên kiểm tra, rà soát, thống nhất các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong ngành, lĩnh vực quản lý, có ý kiến đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết.

Trường hợp người sử dụng lao động không có bộ chủ quản hoặc không thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thì gửi văn bản đề nghị về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Dự thảo nêu rõ, trong văn bản đề nghị công nhận làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định nêu trên phải nêu lý do ghi trong sổ BHXH chưa đúng với tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; đồng thời gửi kèm theo các tài liệu để chứng minh có căn cứ xác định nghề, công việc ghi trong sổ BHXH là nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm: Một là, bảng tổng hợp nghề, công việc đã ghi trong sổ BHXH và tên nghề, công việc nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tương ứng; kèm theo mô tả đặc điểm điều kiện lao động của từng nghề, công việc. Hai là, bảng tổng hợp những người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm bị ghi chưa đúng tên nghề, công việc trong sổ BHXH; kèm theo các chế độ, chính sách được áp dụng cho người lao động và các tài liệu khác liên quan (nếu có) để chứng minh là người lao động thực tế có làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Ba là đơn của người lao động có chữ ký của người lao động, đóng dấu xác nhận của người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

Dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm của cơ quan BHXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tham gia điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH cho người lao động.

Trong đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Liên đoàn Lao động địa phương, BHXH địa phương và các cơ quan khác có liên quan tiến hành xác minh về điều kiện lao động, các chế độ đối với người lao động mà người sử dụng lao động có văn bản đề nghị công nhận nghề, công việc ghi trong sổ BHXH là nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; kịp thời báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Ngọc Lan

Nguồn :