M
15:49 | 17/08/2018

Đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc:

Phải đủ kiến thức cần thiết

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương đảm bảo tuyển chọn lao động đúng đối tượng, tổ chức đào tạo đầy đủ cho người lao động trước khi xuất cảnh… 

phai du kien thuc can thiet Cơ hội làm việc ngành ngư nghiệp tại Hàn Quốc
phai du kien thuc can thiet Cơ hội cho hàng chục ngàn lao động Việt Nam

Đây là một số yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong Công văn số 435/LĐTBXH-QLLĐNN, hướng dẫn thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước được ban hành mới đây.

phai du kien thuc can thiet
Lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc

Theo đó, việc ký kết thỏa thuận đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan cấp tỉnh hoặc ủy quyền cho cấp phó sau khi lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Lao động- Thương binh và Xã hội.

Căn cứ phạm vi thực hiện, cơ quan cấp tỉnh có thể giao cơ quan cấp huyện hoặc tổ chức sự nghiệp tại địa phương thực hiện việc phái cử lao động theo thỏa thuận, việc giao và cơ quan được giao phải được nêu rõ trong thỏa thuận.

Hướng dẫn nêu rõ: Nội dung của thỏa thuận về đưa người Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc phải phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật Hàn Quốc, bao gồm: Cơ quan thực hiện, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, điều kiện cung ứng, tiếp nhận lao động, quyền và nghĩa vụ của các bên ký kết, quy định về sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận và giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

Trong đó, về điều kiện cung ứng, tiếp nhận người lao động, thỏa thuận phải nêu cụ thể Số lượng lao động sẽ phái cử/tiếp nhận; tiêu chuẩn tuyển chọn; ngành, nghề, công việc phải làm; địa điểm làm việc; thời hạn làm việc; điều kiện, môi trường làm việc; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; an toàn và bảo hộ lao động; tiền lương và tiền làm thêm giờ; điều kiện ăn, ở, sinh hoạt; chế độ bảo hiểm, khám bệnh, chữa bệnh; trách nhiệm chi trả phí giao thông từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại; điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chi phí đưa lao động về nước và các điều kiện liên quan khác.

Cùng đó, thỏa thuận cũng phải quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên ký kết trong việc tổ chức tuyển chọn; bồi dưỡng kiến thức cần thiết, bổ túc tay nghề và đào tạo tiếng Hàn cho người lao động trước khi xuất cảnh (nếu có); tiến hành các thủ tục đưa và tiếp nhận lao động Việt Nam đến nơi làm việc tại Hàn Quốc; giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến quyền lợi của người lao động trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc; quyền và nghĩa vụ của các bên trong trường hợp chấm dứt, tạm đình chỉ hiệu lực Thỏa thuận, trường hợp bất khả kháng (thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, người sử dụng lao động phá sản,...). Thời hạn của Thỏa thuận thí điểm này không quá 2 năm kể từ ngày 1/1/2018.

Để tổ chức tốt hoạt động thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương đảm bảo tuyển chọn lao động đúng đối tượng, tổ chức đào tạo đầy đủ cho người lao động trước khi xuất cảnh; Kiểm soát chặt chẽ chi phí xuất cảnh của người lao động; Có chính sách, biện pháp phù hợp đảm bảo người lao động tuân thủ hợp đồng, về nước đúng hạn; Theo dõi, giám sát thực hiện hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, phối hợp với địa phương Hàn Quốc giải quyết kịp thời các phát sinh.

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội nhấn mạnh trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày người lao động xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc, cơ quan thực hiện phải báo cáo danh sách người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo mẫu gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Quản lý động ngoài nước) và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đồng thời, cơ quan thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng về tình hình đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc gửi cơ quan cấp tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Quản lý lao động ngoài nước) trước ngày 20/6 và ngày 20/12 hàng năm.Quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Quản lý lao động ngoài nước) để được hướng dẫn.

Tú Anh

Nguồn :