M
15:09 | 14/01/2018

Học sinh bắt buộc học môn gì trong chương trình giáo dục phổ thông mới?

Chương trình giáo dục phổ thông mới được đổi mới theo hướng trang bị những năng lực, phẩm chất cụ thể cho học sinh nên chương trình của mỗi môn học cũng dự kiến thay đổi mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu này. Sau đây là hệ thống các môn học bắt buộc và tự chọn trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nguồn :