M
09:39 | 12/02/2019

Các cấp công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội:

Chung tay xây dựng Thủ đô giàu đẹp

(LĐTĐ) Năm cũ qua đi, năm mới tới là dịp để cán bộ, đoàn viên, các cấp Công đoàn (CĐ) Viên chức thành phố Hà Nội cùng nhìn lại và không khỏi tự hào về thành quả của một năm không ngừng nỗ lực, cố gắng. Với phương châm: Đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở, hoạt động có điểm nhấn, trọng tâm, năm qua, CĐ Viên chức thành phố Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

chung tay xay dung thu do giau dep “Cảm ơn các cấp Công đoàn Thủ đô”
chung tay xay dung thu do giau dep Các cấp Công đoàn Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới

Nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBCCVCLĐ

CĐ Viên chức thành phố Hà Nội đang quản lý trực tiếp 64 CĐCS với 9.543 đoàn viên/9.606 cán bộ công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ). Hoạt động của CĐ Viên chức Thành phố luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng uỷ Khối các cơ quan Thành phố, sự chỉ đạo trực tiếp, hiệu quả của LĐLĐ Thành phố, Công đoàn Viên chức Việt Nam và sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền cơ sở nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

chung tay xay dung thu do giau dep
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Lê Thị Thu Hằng trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Công đoàn Viên chức Thành phố.

Nổi bật nhất, CĐ Viên chức Thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCCVCLĐ, trước hết là chỉ đạo các CĐCS tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của CĐ cấp trên; trong đó tập trung tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, lần thứ 6, lần thứ 7, lần thứ 8 (khóa XII) và Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Đặc biệt, trong năm qua, CĐ Viên chức Thành phố đã triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018; tuyên truyền, vận động CBCCVCLĐ triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Quy tắc ứng xử của CBCCVCLĐ làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng, thực hiện “Dân vận khéo”… gắn với các cuộc vận động: xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, Xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xây dựng văn hóa người Hà Nội”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… qua đó nâng cao đáng kể nhận thức của CBCCVCLĐ góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và Thành phố.

Hăng hái thi đua, tích cực tham gia cải cách hành chính

Bên cạnh công tác tuyên truyền giáo dục, việc triển khai rộng khắp phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước cũng là kết quả nổi bật của các cấp CĐ Viên chức trong năm 2018 vừa qua.

Cụ thể, ngoài việc phát động thi đua ngay từ đầu năm 2018, CĐ Viên chức Thành phố đã chỉ đạo các CĐCS phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức phát động và nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua như thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Người tốt, việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”…

Hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức, đội ngũ CBCCVCLĐ trong từng lĩnh vực, từng vị trí công tác đã tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy trình công tác, Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng tham mưu giúp lãnh đạo Thành phố chỉ đạo, điều hành việc xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, các nghị quyết của HĐND Thành phố.

Đặc biệt, CBCCVCLĐ các CĐCS đã tích cực tham gia công tác cải cách hành chính, tham mưu giúp lãnh đạo Thành phố tập trung rà soát tất cả các thủ tục hành chính của các sở ban ngành để cắt giảm, phối hợp liên thông các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Qua đó, thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh giảm 30%, lĩnh vực đầu tư giảm 40-60%, trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai giảm 30-50%; tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt trên 70%, tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 98,04%.

Tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, thực sự hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, giảm chi ngân sách, giảm biên chế. Tác phong, lề lối làm việc, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thái độ thi hành công vụ của CBCCVC có sự thay đổi lớn theo hướng tích cực.

Những nỗ lực trên đã góp phần quan trọng để công tác cải cách hành chính của Thành phố đạt nhiều kết quả, chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT xếp thứ 2/63, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 13/63, cao nhất từ trước tới nay.

Chăm lo, bảo vệ CBCCVCLĐ

Chú trọng thi đua, đẩy mạnh tuyên truyền, song để hoạt động công đoàn phải cụ thể, thực chất vì người lao động, CĐ Viên chức Thành phố cũng không quên thực hiện tốt vai trò tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của CBCCVCLĐ.

Năm qua, đã có 59/59 CĐCS khối hành chính sự nghiệp phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2018 đúng quy định, đảm bảo cả về nội dung, hình thức và tiến độ; 04/04 CĐCS doanh nghiệp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động và người sử dụng lao động, triển khai thực hiện tốt Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Việc tổ chức hội nghị NLĐ và đối thoại định kỳ tại nơi làm việc cơ bản được thực hiện đúng quy định.

Thông qua hoạt động thiết thực, các cấp CĐ Viên chức Thành phố đã góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Ghi nhận những thành tích đã đạt được, năm 2018, Công đoàn Viên chức Thành phố vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng thưởng Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2018. Đây chính là động lực để các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố tiếp tục quyết tâm phấn đấu đạt những kết quả xuất sắc hơn nữa trong năm 2019 và thời gian tiếp theo.

Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP Hà Nội

Nguồn :