[Megastory] Từ nguồn lực văn hóa đến tiềm năng sáng tạo

Không gian phát triển của công nghiệp văn hóa là văn hóa, nghệ thuật, nhưng việc tồn tại các ngành nghệ thuật không có nghĩa rằng các ngành này đã đương nhiên trở thành các ngành công nghiệp văn hóa. Mà các ngành công nghiệp văn hóa sẽ phải là vốn văn hóa kết hợp với tài năng sáng tạo, với công nghệ và kỹ năng kinh doanh để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ văn hóa, mang lại nguồn doanh thu và lợi ích.
Khơi dậy sức mạnh văn hóa không những là nhu cầu bức thiết từ thực tiễn đặt ra, mà còn là nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.