Multimedia
22/01/2023 10:37
Mục tiêu xa hơn, khát vọng lớn hơn

22/01/2023 10:37

Ngày 5/5/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo bước ngoặt lớn trong định hướng phát triển của Thủ đô Hà Nội hiện tại và tương lai. Nhân dịp Xuân mới, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có những chia sẻ với báo Lao động Thủ đô về nội dung này.
Mục tiêu xa hơn, khát vọng lớn hơn

O

Ngày 5/5/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo bước ngoặt lớn trong định hướng phát triển của Thủ đô Hà Nội hiện tại và tương lai. Nhân dịp Xuân mới, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có những chia sẻ với báo Lao động Thủ đô về nội dung này.
Mục tiêu xa hơn, khát vọng lớn hơn

Phóng viên: Trước hết xin cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã dành thời gian chia sẻ về nội dung đặc biệt quan trọng này với báo Lao động Thủ đô trong ngày đầu Xuân mới. Đồng chí có thể nói rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị trong hành trình xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội?

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến:

Trong từng giai đoạn, Thủ đô Hà Nội đều được Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu phải xây dựng và phát triển thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính Quốc gia, trái tim của cả nước; là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu xa hơn, khát vọng lớn hơn

Hà Nội đang “thay da, đổi thịt” từng ngày, tiềm năng, tiềm lực của Thủ đô về mọi mặt hôm nay đều lớn mạnh hơn trước; kinh tế, xã hội, đời sống Nhân dân có bước cải thiện rõ rệt; diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. Thành phố cũng đang tiến hành đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên ứng dụng khoa học - công nghệ; phát huy các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược với mục tiêu sớm trở thành đô thị sáng tạo, trung tâm dịch vụ chất lượng cao của khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Hà Nội đã bộc lộ một số hạn chế, bên cạnh đó, nhiều tiềm năng, lợi thế của Thủ đô vẫn chưa được đánh giá, khai thác, phát huy đầy đủ.

Nhằm phát huy tối đa vị trí, vai trò chiến lược quan trọng của Hà Nội, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết để lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô. Mới đây nhất, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022 “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nghị quyết thể hiện tư duy lãnh đạo mới, vừa đưa ra những giải pháp cần thiết để khơi thông những điểm nghẽn trong phát triển hiện tại, vừa đặt những nền tảng về lâu dài cho thành phố Hà Nội có những bước phát triển bứt phá nhằm mang lại những giá trị mới.

Nghị quyết số 15-NQ/TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô khi xác định mục tiêu phát triển cho Hà Nội không chỉ đến năm 2030 (các Nghị quyết trước đây chỉ xác định phạm vi thời gian trong 10 năm) mà còn đặt tầm nhìn đến năm 2045 (là thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đây là điểm mới của thời gian thực hiện Nghị quyết lần này so với các Nghị quyết lần trước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, thời đại của Đảng đối với sự phát triển của Thủ đô, phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đặt yêu cầu, nhiệm vụ cho Thủ đô cao hơn, mục tiêu đi xa hơn, khát vọng lớn hơn. Đặc biệt, Nghị quyết số 15-NQ/TW là cơ sở để hoàn chỉnh Luật Thủ đô và hệ thống pháp luật với các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội cho Thủ đô.

Cụ thể, Nghị quyết nêu rõ 4 quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn đối với từng giai đoạn; nhiều điểm mới về lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô trong trung và dài hạn. Nghị quyết cũng đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tập trung khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển Thủ đô của Nhân dân Hà Nội và cả nước. Từ đó, Nghị quyết soi rọi hướng đi, thổi luồng sinh khí vào người dân Thủ đô nói riêng và đồng bào cả nước thêm quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển, đáp ứng kỳ vọng, tin tưởng, mong muốn của toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân cả nước.

Mục tiêu xa hơn, khát vọng lớn hơn

Phóng viên: Để Nghị quyết số 15-NQ/TW sớm đi vào cuộc sống, thành phố Hà Nội đã triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết này như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến:

Nghị quyết số 15-NQ/TW thêm một lần nữa khẳng định phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” là định hướng lớn, có tính xuyên suốt, nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 15-NQ/TW cùng những vấn đề cốt yếu, Hà Nội đã triển khai bài bản, quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp đến các cấp, ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên, Nhân dân Thủ đô để Nghị quyết được cụ thể hóa và nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Ngay sau khi Nghị quyết số 15-NQ/TW được ban hành, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập, quán triệt Nghị quyết, với sự tham dự của hơn 34.000 đại biểu tại các điểm cầu.

Tiếp đó, ngày 26/8/2022, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Đảng bộ Thành phố cụ thể hóa đầy đủ, toàn diện quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có tính khả thi cao để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó, xác định 4 nhóm chỉ tiêu lớn với 29 chỉ tiêu cụ thể; 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô, tạo bước phát triển toàn diện, bứt phá theo đúng mục tiêu, quan điểm mà Bộ Chính trị đề ra. Điểm nhấn nổi bật của Chương trình hành động là từng nhiệm vụ phân công cho các cơ quan, đơn vị đã được rà soát kỹ, bảo đảm chất lượng với tinh thần chung mỗi nhiệm vụ đều có địa chỉ cụ thể, gắn với trách nhiệm cụ thể và tiến độ, thời hạn.

Đặc biệt, sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình hành động số 16-CTr/TU, các cấp, ngành, địa phương đã tích cực hưởng ứng và triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bài bản, sáng tạo, từ đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, Nhân dân cả nước. Trong đó, phải kể đến Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức được triển khai rộng rãi tới cán bộ, đảng viên, Nhân dân theo hình thức thi trắc nghiệm trên nền tảng trực tuyến và cả hình thức sân khấu hóa. Đây là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn Thành phố, thu hút hơn 1 triệu lượt thí sinh tham gia. Điều này cho thấy tinh thần trách nhiệm trong việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết và sự đón nhận, quan tâm đặc biệt của Nhân dân tới Nghị quyết.

Ngoài ra các quận, huyện cũng đều tổ chức quán triệt, tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, quyết tâm chính trị và hành động của cả hệ thống chính trị; vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền; cụ thể hóa, xác định rõ nội dung công việc gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết...

Mục tiêu xa hơn, khát vọng lớn hơn

Phóng viên: Đồng chí có thể chia sẻ những khó khăn và thách thức gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết?

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến:

Phải khẳng định thuận lợi là cơ bản, song trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW cũng còn một số khó khăn, thách thức. Cụ thể, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng chịu tác động trực tiếp bởi các yếu tố trong khu vực và thế giới. Cùng với đó, tiến bộ khoa học, công nghệ bắt buộc phải chuyển đổi nhanh, nhất là chuyển đổi số. Vấn đề biến đổi khí hậu, môi trường, giao thông, gia tăng dân số cơ học, đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường… là những thách thức lớn đối với sự phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô.

Hiện nay, tại khu vực nông thôn còn nhiều vướng mắc nảy sinh trong quá trình đô thị hóa; mâu thuẫn giữa yêu cầu bảo tồn và phát triển, nhất là khu vực phố cũ, khu vực nội đô lịch sử vẫn chưa được giải quyết hiệu quả; tăng trưởng chưa thực sự ổn định, bền vững; khoảng cách giàu - nghèo có xu hướng gia tăng; tình trạng quá tải đối với hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đô thị; quy hoạch, đầu tư, quản lý đô thị chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; các vấn đề xã hội diễn biến phức tạp. Tư duy, năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của xã hội và Thành phố, nhất là đối với những vấn đề mới phát sinh. Các thế lực, phần tử thù địch, phản động trong và ngoài nước luôn nhằm vào Thủ đô làm địa bàn trọng điểm để thực hiện các âm mưu chống phá, gây mất ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Việc huy động, khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực: Nhân lực, vật lực, tài lực cho phát triển nhanh, bền vững Thủ đô luôn là vấn đề thách thức và còn nhiều vướng mắc cả về thể chế, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện; thu nhập bình quân đầu người thấp hơn một số tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Hồng và thấp hơn khá nhiều một số Thủ đô trong khu vực Đông Nam Á trong khi yêu cầu Hà Nội phải phát triển xứng đáng với vai trò là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước là một số thách thức lớn.

Mục tiêu xa hơn, khát vọng lớn hơn
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm cơ sở sản xuất tại xã Phùng Xá (huyện Mỹ Đức).

Phóng viên: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đều rất tích cực triển khai, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15-NQ/TW. Đồng chí đánh giá thế nào về kết quả thực hiện Nghị quyết đến thời điểm hiện tại?

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến:

Nghị quyết số 15-NQ/TW xác định mục tiêu phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - phạm vi thời gian được xác định rất cụ thể. Toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô với sự đồng lòng, tinh thần quyết liệt, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW và Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, đã đạt được một số kết quả nhất định.

Một trong những điểm nhấn dễ nhận thấy chính là quyết tâm của thành phố Hà Nội trong triển khai thực hiện Dự án đường Vành đai 4 - dự án có ý nghĩa và tầm quan trọng lớn đối với hạ tầng giao thông của Hà Nội.

Với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, 7 quận, huyện có dự án đi qua đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện dự án đúng tiến độ, hiệu quả và hợp lòng dân nhất. Trong đó, Hà Nội đã tập trung toàn lực cho công tác giải phóng mặt bằng. Thành phố đã ban hành nhiều quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đối với các quận, huyện, trong đó đã cập nhật đầy đủ Dự án tuyến đường Vành đai 4, dự án tái định cư, di chuyển mộ phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4; tổ chức cắm mốc giới và bàn giao mốc giới cho 7 quận, huyện có dự án đi qua.

Cùng với đó, Hà Nội cũng đang triển khai 2 nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong Nghị quyết số 15-NQ/TW đó là: Nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức tổng kết thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn Thành phố và phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Căn cứ quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng và định hướng hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô Hà Nội trong những năm tới, thành phố Hà Nội đề xuất 9 nhóm chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Các nhóm chính sách này là những nội dung mới, hướng đến việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trên các lĩnh vực, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp chính sách đặc thù, vượt trội, phù hợp với tình hình thực tiễn, định hướng phát triển đất nước, Thủ đô trong giai đoạn mới. Ngoài ra, ở các lĩnh vực khác, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, các địa phương đều đang nỗ lực thực hiện hiệu quả công việc của mình.

Quá trình triển khai phía trước sẽ đi kèm nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, sự sẻ chia của các địa phương, với tinh thần vào cuộc chủ động, nghiêm túc cùng nỗ lực, quyết tâm, Thành phố chắc chắn sẽ hoàn thành sớm các mục tiêu mà Nghị quyết đề ra.

Mục tiêu xa hơn, khát vọng lớn hơn
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng quà cho các gia đình tiêu biểu của huyện Thanh Trì

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, đội ngũ công nhân, người lao động Thủ đô cần phải làm gì để góp phần vào nhịp đập chung của Thành phố trong quá trình triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"?

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến:

Để Nghị quyết số 15-NQ/TW đi vào cuộc sống, đạt được các mục tiêu đề ra, bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị Thủ đô cũng đòi hỏi sự quyết tâm, đồng lòng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô; đặc biệt là người lao động của Hà Nội.

Thời gian qua, tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân lao động Thủ đô đã không ngừng lớn mạnh, luôn có nhiều đóng góp và khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước. Trong đó, Công đoàn đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động. Công đoàn cũng chủ động triển khai tuyên truyền phổ biến quán triệt chính sách pháp luật đến công nhân lao động và người sử dụng lao động. Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn cũng rất thiết thực, giúp đoàn viên công đoàn có quyền lợi đảm bảo phúc lợi tốt hơn.

Đặc biệt thời gian qua dịch Covid-19 bùng phát, tác động sâu sắc đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống việc làm của đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô đã linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực vượt khó vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch vừa chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch… Từ các hoạt động thiết thực của tổ chức Công đoàn đã góp phần xây dựng mối quan hệ hài hoà, tiến bộ trong doanh nghiệp. Điều này có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng vững chắc, thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Đây là tiền đề quan trọng và là động lực để Công đoàn và đội ngũ công nhân lao động Thủ đô tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị bài bản, khoa học, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, Thủ đô phồn vinh hạnh phúc; chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô hoàn thành đạt mức cao nhất các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Nhân dịp Xuân mới Quý Mão 2023, tôi chúc các đồng chí cán bộ công đoàn và công nhân, viên chức, lao động Thủ đô một năm mới với tư duy mới, cách làm mới, nhiều thành công mới!

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Mục tiêu xa hơn, khát vọng lớn hơn
Nội dung: XUÂN SINH - NGUYỄN CÔNG
Đồ họa: ĐỨC HÀ
Động lực mới để Hà Nội phát triển xứng tầm Hà Nội: Phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn