M
22/04/2020 09:49

Tổ dân phố mới phải có 450 hộ gia đình trở lên

(LĐTĐ) Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố đã được sửa đổi, tổ dân phố mới phải có 450 hộ gia đình trở lên. Trường hợp khu vực dân cư mới hình thành nhưng chưa đủ các điều kiện để thành lập thôn, tổ dân phố theo quy định thì ghép vào thôn, tổ dân phố hiện có cho phù hợp, bảo đảm thuận lợi trong công tác quản lý của chính quyền cấp xã và các hoạt động của thôn, tổ dân phố.

to dan pho moi phai co 450 ho gia dinh tro len Tổ dân phố có vai trò quan trọng trong việc trả lương hưu tại nhà
to dan pho moi phai co 450 ho gia dinh tro len Khi tổ dân phố phát huy vai trò trong tuyến đầu chống dịch
to dan pho moi phai co 450 ho gia dinh tro len Tổ dân phố, chính quyền cơ sở là “pháo đài” chống dịch

Cụ thể, theo Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố được sửa đổi, bổ sung ban hành hành kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội: Không chia tách các thôn, tổ dân phố đang hoạt động ổn định để thành lập thôn mới, tổ dân phố mới. Trường hợp đặc biệt, đối với các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình quá lớn, hoạt động gặp nhiều khó khăn, có thể xem xét chia tách để thành lập thôn, tổ dân phố mới nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 8 Quy chế này”.

Mỗi thôn có Trưởng thôn, trường hợp cần thiết thì có 01 Phó Trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố, trường hợp cần thiết thì có 01 Phó Tổ trưởng tổ dân phố”.

Điều kiện, quy trình, hồ sơ thành lập thôn, tổ dân phố mới: Đối với tổ dân phố mới phải có 450 hộ gia đình trở lên. Trường hợp khu vực dân cư mới hình thành nhưng chưa đủ các điều kiện để thành lập thôn, tổ dân phố theo quy định thì ghép vào thôn, tổ dân phố hiện có cho phù hợp, bảo đảm thuận lợi trong công tác quản lý của chính quyền cấp xã và các hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Đối với tòa nhà cao tầng tại các khu đô thị mới hoặc các khu vực dân cư có vị trí biệt lập đặc thù mà cơ bản đảm bảo các điều kiện theo quy định thì được xem xét thành lập tổ dân phố mới.

Trong trường hợp cần thiết, UBND Thành phố sẽ xem xét, trình HĐND Thành phố việc thành lập thôn, tổ dân phố tại kỳ họp HĐND Thành phố gần nhất theo đề xuất của Sở Nội vụ.

T.V

Nguồn :