M
19/05/2020 11:49

Thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Xét đề nghị của Liên Sở: Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký phê duyệt Quyết định số 1955/QĐ-UBND hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội .

thu tuc ho tro nguoi dan gap kho khan do dai dich covid 19 Hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19
thu tuc ho tro nguoi dan gap kho khan do dai dich covid 19 Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 phải kịp thời, chính xác
thu tuc ho tro nguoi dan gap kho khan do dai dich covid 19
Người dân nhận hỗ trợ khó khăn do dịch Covid -19

Nhiều người sử dụng lao động và người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid -19 mong muốn được hiểu cụ thể thủ tục, hồ sơ hưởng hỗ trợ của Thành phố. Theo Quyết định số 1955/QĐ-UBND hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của Ủy ban nhân dân Thành phố, hồ sơ thủ tục đối với từng đối tượng như sau:

1. Thủ tục hỗ trợ Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: cơ quan nhà nước hoàn tất trong 8 ngày. Cụ thể, trong 03 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo tổ chức thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trong 5 ngày làm việc, doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động, tổng hợp hồ sơ chứng từ gửi Phòng LĐTB&XH.

2. Thủ tục hỗ trợ hộ kinh doanh: cơ quan nhà nước hoàn tất trong 12 ngày làm việc. Cụ thể, trong 05 ngày, UBND cấp xã xác nhận vào đơn của từng hộ gia đình đề nghị, tổng hợp báo cáo Chi cục Thuế. Trong 02 ngày, Chi cục Thuế tổng hợp danh sách trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trong 02 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt phải trả lời hộ kinh doanh bằng văn bản và nêu rõ lý do. Sau khi ban hành Quyết định, Chủ tịch UBND cấp huyện giao UBND cấp xã tổ chức chi trả cho các hộ kinh doanh cá thể trong thời gian 03 ngày làm việc.

3. Thủ tục hỗ trợ Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: cơ quan nhà nước hoàn tất trong 10 ngày. Cụ thể, trong 05 ngày làm việc, UBND cấp xã rà soát và xác nhận mức thu nhập của người lao động, tổng hợp danh sách trình UBND cấp huyện. Trong 02 ngày, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo tổ chức thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Sau khi ban hành Quyết định, Chủ tịch UBND cấp huyện giao UBND cấp xã tổ chức chi trả cho người lao động trong thời gian 03 ngày làm việc.

4. Thủ tục hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm: cơ quan nhà nước hoàn tất trong 10 ngày. Cụ thể, trong 05 ngày làm việc, UBND cấp xã rà soát và tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi UBND cấp huyện. Trong 02 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo tổ chức thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Sau khi ban hành Quyết định, Chủ tịch UBND cấp huyện giao UBND cấp xã tổ chức chi trả cho người lao động trong thời gian 03 ngày làm việc.

5. Thủ tục hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động: trong 05 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo tổ chức thẩm định, phê duyệt danh sách. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện phê duyệt cho vay và tổ chức giải ngân theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động.

6. Đối tượng tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và từ tuất thực hiện theo văn bản số 1511 ngay 04/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Kinh phí ngân sách hỗ trợ trực tiếp các đối tượng được thực hiện như sau: các quận, huyện, thị xã chủ động tạm sử dụng ngân sách của quận, huyện, thị xã (50% dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương còn dư, nguồn tài chính hợp pháp khác) để kịp thời chi trả cho các đối tượng thụ hưởng; trường hợp khó khăn về nguồn kinh phí, UBND huyện, thị xã kịp thời báo cáo UBND Thành phố (thông qua Sở Tài chính) để tham mưu UBND Thành phố xem xét, bố trí kinh phí thực hiện từ ngân sách cấp Thành phố.

Sau khi hoàn thành công tác chi trả kinh phí cho các đối tượng thụ hưởng, UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp kinh phí thực hiện, gừi kèm các quyết định phê duyệt danh sách đối tượng và kinh phí hỗ trợ về Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chậm nhất ngày 10/8/2020. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình UBND Thành phố thống nhất Thường trực HĐND Thành phố quyết định về kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện chính sách theo quy định.

T.V

Nguồn :