M
16/04/2021 14:54

Tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân?

(LĐTĐ) Bạn đọc Võ Đoàn Quế Anh (phố Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội) hỏi: Tại sao nói, bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân?

Phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Quyền bầu cử và ứng cử?

Theo Luật sư Trịnh Khánh Toàn – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội:

Tại khoản 1 Điều 15 Hiến pháp năm 2013 quy định: Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.

Tại Điều 27 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định”.

Như vậy, quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật quy định nhằm đảm bảo cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực Nhà nước. Quyền bầu cử của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.

Thông qua bầu cử, công dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, thay mặt mình thực hiện quyền lực Nhà nước, góp phần thiết lập bộ máy Nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội. Vì vậy, thực hiện bầu cử là trách nhiệm của công dân đối với đất nước.

H.D

Nguồn :