M
10:14 | 23/07/2019

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn

(LĐTĐ) Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ các huyện thuộc Thành phố Hà Nội, tổ chức Công đoàn đã phát huy và làm tròn vai trò tiên phong cách mạng, tập hợp đông đảo quần chúng, bảo vệ và phát huy quyền làm chủ của giai cấp công nhân và người lao động.  

su lanh dao cua dang la nhan to nang cao hieu qua hoat dong cong doan Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã góp phần làm sâu sắc hơn truyền thống của Công đoàn Việt Nam
su lanh dao cua dang la nhan to nang cao hieu qua hoat dong cong doan Trực tuyến hình ảnh: Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
su lanh dao cua dang la nhan to nang cao hieu qua hoat dong cong doan Quận ủy Long Biên: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên

Toàn thành phố hiện có 30 quận, huyện, thị xã, trong đó có 17 huyện ngoại thành. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội, các Huyện uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị huyện thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Cụ thể, sản xuất nông nghiệp tại các huyện được phát triển, giá trị gia tăng trung bình tăng 2,7%/năm, giá trị sản xuất đạt 239 triệu đồng/ha đất nông nghiệp. Chăn nuôi chuyển dần sang hình thức trang trại, quy mô. Giá trị gia tăng công nghiệp - xây dựng bình quân đạt 9,1%, riêng công nghiệp 7,84%/năm. Những kết quả trên cho thấy, khoảng cách về đời sống giữa đô thị và nông thôn tiếp tục được thu hẹp.

su lanh dao cua dang la nhan to nang cao hieu qua hoat dong cong doan

Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn

Đáng chú ý, thời gian qua, nhiều Huyện uỷ đã đề ra nhiều chỉ thị, chương trình hành động liên quan đến hoạt động công tác Công đoàn, tiêu biểu như: Huyện ủy huyện Gia Lâm triển khai Chương trình số 01 về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên” nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TU ngày 27/02/2012 của Thành uỷ Hà Nội;

Huyện ủy huyện Phú Xuyên triển khai Nghị quyết số 135-NQ/ĐU ngày 15/03/2012 về “Tăng cường công tác xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể trên địa bàn huyện đến năm 2020”; Huyện ủy huyện Ba Vì triển khai, thực hiện Chỉ thị số 13-CT/ĐU ngày 24 tháng 06 năm 2015 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Công đoàn các doanh nghiệp ngoài Nhà nước”…

Có một điểm chung giữa các địa phương trên là các Huyện ủy, nhất là đội ngũ bí thư, phó bí thư Huyện ủy, đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác Công đoàn không chỉ đơn thuần là hoạt động bình thường của một tổ chức chính trị trong huyện mà hoạt động của Công đoàn có ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động và phát triển của huyện.

Kết quả điều tra khảo sát cho thấy có 88,0% huyện ủy viên và 90,6% cán bộ, công nhân viên chức lao động cho rằng, các huyện ủy, huyện uỷ viên có nhận thức đúng, trách nhiệm cao trong lãnh đạo công tác Công đoàn; có 92,0% đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp trong địa bàn huyện và 92,7% công nhân viên chức lao động cho rằng chất lượng lãnh đạo công tác Công đoàn của các huyện ủy là rất quan trọng.

Dẫn như vậy để thấy rằng, sự lãnh đạo của Đảng là tiền đề chính trị, nhân tố quan trọng bảo đảm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn, làm cho tổ chức này thật sự phát huy vai trò đặc thù của mình.

su lanh dao cua dang la nhan to nang cao hieu qua hoat dong cong doan

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ các huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội, tổ chức Công đoàn đã phát huy và làm tròn vai trò tiên phong, luôn hướng đến người lao động

Xét ở trong hệ thống tổ chức Công đoàn hay trong hệ thống chính trị của địa phương, tổ chức Công đoàn huyện có vai trò rất quan trọng - là cấp trên trực tiếp lãnh đạo, điều hành cơ sở thực hiện các mặt công tác; là nơi truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cơ sở và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách.

Công đoàn huyện là cơ quan đại diện công nhân viên chức lao động, trực tiếp tham gia giải quyết những vướng mắc liên quan đến quyền lợi của người lao động, pháp luật lao động. Là đầu mối tập hợp, phản ánh, kiến nghị những vấn đề chưa phù hợp trong các chủ trương, chính sách, chỉ thị của Liên đoàn lao động cấp trên.

Quan hệ giữa Công đoàn huyện với chính quyền huyện là quan hệ phối hợp công tác vừa mang tính phụ thuộc, vừa mang tính độc lập. Tính phối hợp công tác và phụ thuộc được xác định bởi chức năng quản lý Nhà nước của chính quyền. Tính độc lập được quy định bởi chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn huyện.

Dù có những chuyển biến rõ nét song vẫn còn một số cấp ủy và cán bộ lãnh đạo chưa thấy hết được vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa - khi mà đội ngũ công nhân lao động trong các thành phần kinh tế ngày một tăng lên.

Mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường, các tiêu cực và tệ nạn xã hội đã làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên một số huyện ở thành phố Hà Nội suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống đã tác động xấu đến nhận thức, niềm tin, làm cho sự lãnh đạo của Huyện ủy bị giảm tính thuyết phục.

Để khắc phục điều này cần xác định đúng đắn trách nhiệm lãnh đạo công tác công đoàn của các Huyện ủy ở thành phố Hà Nội; quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Huyện ủy xác định rõ mục tiêu, nội dung lãnh đạo trên cơ sở đánh giá đúng mặt mạnh, mặt yếu, dự báo được những diễn biến của đội ngũ công nhân viên chức lao động và tính chất phức tạp của quan hệ lao động; các Huyện ủy cần tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp lãnh đạo công tác Công đoàn để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn, công nhân viên chức lao động về chất lượng; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng trong huyện để nâng cao chất lượng lãnh đạo công tác công đoàn của Huyện uỷ.

Hứa Đức Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Nguồn :