M
15/04/2021 12:10

Quán triệt Nghị quyết của Đảng vào hoạt động Công đoàn

(LĐTĐ) Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội với 10 chương trình hành động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên Công đoàn, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong hệ thống Công đoàn Thủ đô quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

Nâng cao chất lượng công tác nữ công trong hoạt động công đoàn Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động Chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động Công đoàn cơ sở

Thể hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập, quán triệt Nghị quyết

Ngày 13/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai 10 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phi Thường- Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, đồng chí Phạm Thanh Học- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố: Phó Chủ tịch thường trực Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến, Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Nguyễn Chính Hữu và đặc biệt, có hơn 600 cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô và đảng viên Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố tham dự học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng.

Quán triệt Nghị quyết của Đảng vào hoạt động Công đoàn
Hơn 600 cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuyến, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội với 10 chương trình hành động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên Công đoàn, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong hệ thống Công đoàn Thủ đô đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

Phó Chủ tịch liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu mỗi cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô thể hiện trách nhiệm nêu gương, tập trung chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị mình để từ đó áp dụng hiệu quả vào các nhiệm vụ công tác Công đoàn của cơ quan, đơn vị mình trong thời gian tới.

Trên tinh thần đó, tại hội nghị, đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Thanh Học- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam như: kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 với những mục tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội, môi trường.

Đặc biệt, đồng chí đã thông tin cụ thể về 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII cùng 3 đột phá chiến lược nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng quán triệt nội dung cơ bản 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, được ban hành ngày 17/3/2021 và nhấn mạnh: Các chương trình công tác toàn khóa này không chỉ có ý nghĩa quan trọng, cấp bách trong giai đoạn trước mắt 2021-2025, mà còn có ý nghĩa hết sức cơ bản, lâu dài đối với sự phát triển của Thủ đô trong những giai đoạn tiếp theo.

Vận dụng, sáng tạo Nghị quyết của Đảng vào hoạt động Công đoàn

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến, việc học tập, quán triệt Nghị quyết giúp cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô, đảng viên Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 10 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội từ đó vận dụng, thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu, sau hội nghị, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp Công đoàn Thủ đô phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, cập nhật, bổ sung, sửa đổi chương trình hành động của đơn vị phù hợp thực tế, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực, có lộ trình rõ ràng để triển khai thực hiện theo phương châm "chủ trương một, chương trình mười, hành động một trăm".

Song song đó, các đơn vị phải tuyên truyền những cách làm sáng tạo, hiệu quả, phong phú, sinh động về thành công của Đại hội, những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; nhận diện chính xác và đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới...

Chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái của các thế lực thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm lấy “xây làm chính”, “lấy đẹp dẹp xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội tới đông đảo cán bộ, đoàn viên và người lao động

Đặc biệt, đối với các đơn vị có đông công nhân lao động làm việc tập trung tại các khu công nghiệp và khu chế xuất, các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần chủ động tham mưu với cấp ủy và ban tuyên giáo cấp ủy tại địa phương tổ chức nghiên cứu, phát hành các tài liệu tuyên truyền ngắn gọn như tờ rơi, bản tin … phục vụ việc tuyên truyền Nghị quyết phù hợp điều kiện, đặc thù của từng đối tượng cụ thể, tạo được những chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả tích cực trong tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động Thủ đô./.

Phạm Diệp

Nguồn :