M
27/08/2020 11:10

Phát triển quận Hai Bà Trưng ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 25, trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, song Đảng bộ và Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết, nỗ lực, kiên trì đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, đạt được kết quả khá toàn diện và quan trọng.

Ông Nguyễn Văn Nam tái đắc cử Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng
Quyết tâm xây dựng quận Hai Bà Trưng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại
Quận Hai Bà Trưng: Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng

Tốp đầu Thành phố về thu ngân sách nhà nước

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều cơ hội, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen, đối mặt với việc giải quyết khối lượng công việc không chỉ lớn về mặt quy mô mà còn có những việc mới, việc khó, vấn đề phát sinh so với dự báo đầu nhiệm kỳ, nhất là tác động của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 25 với những kết quả nổi bật.

0539 article 1
Quận Hai Bà Trưng phấn đấu trở thành quận phát triển bền vững theo hướng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Cụ thể, quận Hai Bà Trưng đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa XXV đề ra cho cả nhiệm kỳ, trong đó có 13 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức (có 05 chỉ tiêu hoàn thành và về đích trước từ 1 - 2 năm). Kinh tế trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tiếp tục phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng dịch vụ - công nghiệp. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ có những bước phát triển mạnh, phát triển nhiều loại hình dịch vụ chất lượng cao phục vụ đô thị và sản xuất.

Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng bình quân 13,2%/năm, dịch vụ tăng bình quân 18%/năm, cao hơn mục tiêu Đại hội và kết quả đạt được của giai đoạn 2011-2015. Dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế quận. Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều vượt dự toán. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 dự kiến đạt 46.228 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với giai đoạn 2011-2015. Nếu năm 2015, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đứng thứ 7/30 quận, huyện thì từ năm 2018, quận luôn đứng tốp đầu về số thu ngân sách trong 30 quận, huyện của Thành phố.

Hệ thống chính trị của quận Hai Bà Trưng thường xuyên được củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả của hoạt động chính quyền các cấp được nâng lên; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều cố gắng và đổi mới trong tổ chức, hoạt động; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và huy động sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của quận.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của quận Hai Bà Trưng trong những năm tới, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố. Với những kết quả toàn diện đó, Đảng bộ luôn được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hai năm liền (2018, 2019), Nhân dân và cán bộ quận Hai Bà Trưng được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2020, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng quận Hai Bà Trưng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại”, Đảng bộ quận đã xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Đó là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết và mở rộng dân chủ; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Xây dựng hạ tầng đô thị phát triển đồng bộ. Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, quận Hai Bà Trưng cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khung cho phát triển đô thị theo quy hoạch, tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp và xây dựng trên nền tảng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, không có hộ nghèo; đến năm 2030 trở thành Quận có hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, là điểm sáng về trật tự văn minh đô thị, dịch vụ phát triển với tỷ trọng ngày càng cao; đến năm 2045, trở thành quận phát triển bền vững theo hướng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của Thủ đô.

Tại Đại hội đại biểu quận Hai Bà Trưng lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu cũng đã thảo luận và thống nhất các giải pháp tích cực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm 5 năm tới và những năm tiếp theo. Để thực hiện tốt mục tiêu tổng quát giai đoạn 2015-2020, Đại hội nhất trí với 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá.

Những nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển quận Hai Bà Trưng trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý; tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển bình đẳng; đồng thời, phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao năng suất lao động và thu nhập của nhân dân. Tiếp tục thực hiện và quản lý nghiêm qui hoạch; xây dựng hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cho phát triển đô thị theo qui hoạch; đảm bảo trật tự và văn minh đô thị gắn với bảo vệ môi trường. Ngoài ra, tích cực chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

Xây dựng cộng đồng xã hội dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, tiến bộ. Từng bước nâng cao phúc lợi xã hội, chăm lo cải thiện đời sống mọi mặt của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội. Cuối cùng, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng. Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác, đối ngoại.

Trong các nhiệm vụ trên, quận Hai Bà Trưng xác định đột phá vào ba khâu gồm: Tiếp tục cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững; đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư./.

Phương Bùi

Nguồn :