M
15/09/2020 12:02

Phát huy vai trò, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

(LĐTĐ) Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ đã vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015- 2020. Để đạt được kết quả trên, trong suốt nhiệm kỳ qua, huyện Chương Mỹ đã không ngừng nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trong tình hình mới
Huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội
Phối hợp xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc

Trong thời gian qua, huyện Chương Mỹ đã tập trung xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của Mặt Trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Trong đó, có đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

Trọng tâm là tập trung lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn huyện; thực hiện công tác kiện toàn nhân sự sau bầu cử. Hội đồng nhân dân đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp và ban hành Nghị quyết.

Công tác giám sát được triển khai đảm bảo trọng tâm, trọng điểm.Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được đổi mới, đặc biệt, huyện đã tổ chức được các phiên giải trình, tập trung vào những vấn đề quan trọng, dân sinh bức xúc, có tác động tích cực đến công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền.

Công tác tiếp công dân, xử lý và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đúng quy định, ngày càng hiệu quả và thực chất hơn, thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Phát huy vai trò, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
Lãnh đạo huyện Chương Mỹ tặng quà các hộ nghèo nhân ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Đặc biệt, huyện không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân và cơ quan hành chính các cấp. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp được đổi mới và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước được củng cố, kiện toàn sau bầu cử; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở được nâng lên. Thực hiện phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”, và duy trì chế độ giao ban tuần, tháng, quý.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã ghi đậm những dấu ấn khó quên của Mặt trận Tổ quốc huyện Chương Mỹ và các tổ chức chính trị - xã hội trong sự phát triển chung của huyện. Phát huy vai trò tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận tổ quốc huyện đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức được 540 buổi tuyên truyền cho 125.337 người tham dự; 169 hội nghị đại biểu nhân dân cấp xã; 1.083 hội nghị ở thôn, làng, khu dân cư; 649 lượt khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với 143.144 lượt người tham dự.

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn huyện. Phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri; phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; tích cực tham gia phản biện, góp ý chính sách, pháp luật và kết quả thực hiện kinh tế - xã hội hàng năm.

Uy tín, lòng tin của Mặt trận tổ quốc các cấp trong hệ thống chính trị và nhân dân ngày càng được nâng cao. Từ đó khẳng định được vai trò trung tâm, nòng cốt của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng; khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, mở rộng và củng cố vững chắc.

Cùng với các ban ngành đoàn thể, Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện cũng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, hội viên và thế hệ trẻ. Tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn hội viên tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.

Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp phát sinh từ cơ sở; phối hợp các cấp, các ngành tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hòa giải ở cơ sở.

Nông dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Hiện nay, diện mạo nông thôn huyện Chương Mỹ ngày càng đẹp, khang trang hơn, đời sống của nhân dân được cải thiện, nâng cao… Đặc biệt, trong năm 2020, Chương Mỹ hoàn thành 9 tiêu chí, đủ điều kiện đề nghị công nhận huyện nông thôn mới. Với những kết quả trên, phải kể đến vai trò của Hội Nông dân các cấp trong huyện đã làm tốt việc tập hợp hội viên nông dân làm nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Tích cực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nông dân, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân về khoa học kỹ thuật, vốn, liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Trong thời gian qua, Hội Nông dân đã kết nạp được 5.551 hội viên, tổng số hội viên toàn huyện là 25.372 hội viên, tỷ lệ tập hợp đạt 96%. Phong trào Sản xuất kinh doanh giỏi đã thu hút 59.962 hộ nông dân đăng ký chiếm 60% hộ có hội viên nông dân; 5 năm đã phối hợp tổ chức 825 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho 74.250 lượt hội viên, nông dân; tổ chức 111 lớp dạy nghề cho 3.885 hội viên. Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đem lại quyền lợi thiết thực cho hội viên, phụ nữ. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng; các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường được thực hiện có hiệu quả.

Công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội được chú trọng; vai trò, vị trí của tổ chức Hội ngày càng được nâng cao, thể hiện rõ nét trong việc đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhất là cấp cơ sở ngày càng cao…

Với những cố gắng và nỗ lực trong suốt nhiệm kỳ qua, 2 năm liên tiếp huyện Chương Mỹ được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc, 3 năm được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc; năm 2018 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Những kết quả trên là cơ sở vững chắc, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Dựa trên những thành tựu đã đạt được, huyện Chương Mỹ đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020 - 2025. Huyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ đó phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội và cải thiện môi trường. Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị văn minh, đô thị xanh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đặc biệt là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng và phát triển huyện Chương Mỹ ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Minh Khuê

Nguồn :