Multimedia
23/05/2023 21:40
Nỗ lực hết mình vì người lao động

23/05/2023 21:40

Nhiệm kỳ 2018-2023, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo toàn diện của Huyện ủy Mỹ Đức; sự quan tâm, tạo điều kiện của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp của các ban ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của Huyện; các cấp Công đoàn huyện với tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IX đã đề ra.
Nỗ lực hết mình vì người lao động

Nhiệm kỳ 2018-2023, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo toàn diện của Huyện ủy Mỹ Đức; sự quan tâm, tạo điều kiện của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp của các ban ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của Huyện; các cấp Công đoàn huyện với tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IX đã đề ra.

Nỗ lực hết mình vì người lao động

Trong những năm qua, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức đã tổ chức cho cán bộ đoàn viên tham gia ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan đến người lao động (NLĐ) như Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, thực hiện dân chủ cơ sở, Luật Thi đua khen thưởng, Luật Khám chữa bệnh... tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Bộ luật Lao động, pháp luật với hàng nghìn bài dự thi của đoàn viên, NLĐ và các văn bản pháp quy của nhà nước có liên quan đến công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). LĐLĐ huyện đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra 64 lượt đơn vị việc xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời kiểm tra 152 lượt đơn vị về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động, an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN), phòng, chống dịch Covid-19.

Hàng năm, Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp tập trung chỉ đạo Hội nghị Cán bộ công chức và Hội nghị Người lao động, tổ chức đối thoại, xây dựng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng Nội quy lao động và thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện hiệu quả thỏa ước lao động tập thể” của Tổng LĐLĐ Việt Nam và đề án “ Nâng cao năng lực đối thoại, thương lượng, ký kết và chấp điểm, phân loại thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2021-2023 của LĐLĐ thành phố Hà Nội”.

Nỗ lực hết mình vì người lao động

Các hội nghị đã phát huy quyền dân chủ trực tiếp của CNVCLĐ, nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong giám sát thực hiện thoả ước lao động tập thể, quy chế dân chủ cơ sở, nội quy lao động, ATVSLĐ, bàn và quyết định các biện pháp tổ chức sản xuất kinh doanh, công tác sắp xếp lại lao động và thực hiện các đề án kinh doanh, khen thưởng, kỷ luật... Tham gia sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, chỉ đạo hướng dẫn Công đoàn cơ sở (CĐCS) tham gia với người sử dụng lao động xây dựng, thang bảng lương, định mức lao động.

Công tác ATVSLĐ được tổ chức thực hiện hiệu quả với nhiều hoạt động ở các cấp khác nhau, các cấp Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động phong trào “Xanh - sạch - đẹp - bảo đảm ATVSLĐ” chủ động tham gia công tác bảo hộ lao động, PCCN. Tổ chức lễ phát động và chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức phát động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ - PCCN; đã có 25 lượt CĐCS tổ chức tập huấn về công tác ATVSLĐ cho 450 lượt an toàn vệ sinh vên tại cơ sở. phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra được 58 lượt doanh nghiệp về công tác ATVSLĐ - PCCN. Phát hành đến NLĐ 1.200 tờ rơi và ấn phẩm tranh tuyên truyền, sổ tay, tạp chí bảo hộ lao động, thông quan công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức cho NLĐ, người sử dụng lao động về ATVSLĐ.

Nỗ lực hết mình vì người lao động

Hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ trong nhiệm kỳ qua được các cấp Công đoàn quan tâm triển khai nhiều giải pháp, mô hình hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu, bằng nhiều nguồn lực khác nhau, thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các doanh nghiệp và các đối tác xã hội. Nhận thức của các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện về tập trung nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ đã có chuyển biến rất quan trong nhất là trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Công đoàn khối doanh nghiệp thực hiện tốt Nghị quyết 7c/NQ-TLĐ về nâng cao “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ” đã có 100% Công đoàn khối doanh nghiệp thực hiện tốt nhất là trong đợt vừa đảm bảo sản xuất, và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. LĐLĐ huyện phối hợp với các ngành chức năng của huyện hàng năm tổ chức Tết Sum vầy tặng quà cho 2.307 CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 1,3 tỷ đồng; tặng 950 túi an sinh cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 với số tiền trên 400 triệu đồng. Tham gia với các ngành chức năng thành lập Tổ An toàn Covid-19, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 như thực hiện 3 tại chỗ, một cung đường 2 điểm đến tại các doanh nghiệp tạo cho công nhân lao động yên tâm sản xuất và đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nỗ lực hết mình vì người lao động

Hàng năm, LĐLĐ huyện giới thiệu và phối hợp LĐLĐ Thành phố và các đơn vị thăm tặng quà, trợ cấp cho CNVCLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tặng 101 máy điện thoại thông minh cho học sinh học trực tuyến và 50 chiếc xe đạp; Hướng dẫn giúp đỡ xây 11 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền các cấp Công đoàn hỗ trợ trên 700 triệu đồng. Phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội và quỹ trợ vốn của LĐLĐ Thành phố xét duyệt cho 1333 lượt CNVCLĐ được vay vốn phát triển kinh tế gia đình tổng các nguốn vốn là trên 35 tỷ đồng. Vận động các cấp Công đoàn ủng hộ xây dựng quỹ xã hội, quỹ khuyến học, và ủng hộ các loại quỹ do các ngành, các cấp phát động đạt 100% kế hoạch giao.

Nỗ lực hết mình vì người lao động

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp; tuyên truyền triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị Khóa XIII về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước, nhiệm vụ chính trị của huyện.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Công đoàn các cấp tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Công đoàn các cấp, nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động từng bước được đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ sở. Các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao mừng Đảng, mừng xuân và kỷ niệm ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của Thủ đô, đất nước và của huyện. Tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Luật chính quyền địa phương và các hoạt động Tháng Công nhân gắn với các phong trào hành động cách mạng.

Nỗ lực hết mình vì người lao động

Triển khai các kế hoạch thực hiện chương trình của Thành ủy thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành Phố khóa XVI. Tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với chương trình số 32-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các Nghị quyết của công đoàn, đặc biệt là Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Hiến pháp, Luật Biển Việt Nam, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền về biển đảo và pháp luật về Biển đảo.

Kết quả, hàng năm đã có 134 lượt CĐCS tổ chức cho 5.850 lượt CNVCLĐ tham gia học tập; triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hàng năm đã có 144 lượt đơn vị tổ chức cho 5.986 lượt CNVCLĐ tham gia học tập. Công đoàn các cấp đã động viên CNVCLĐ tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học tin học, ngoại ngữ. Các đơn vị doanh nghiệp tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cho 1.005 công nhân lao động. Cuộc thi tìm hiều chế độ chính sách đối với lao động nữ được 3.259 bài.

Các cấp Công đoàn tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp tiếp tục được quan tâm. LĐLĐ huyện phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra đánh giá đề nghị UBND huyện đánh giá, công nhận các đơn vị đạt chuẩn văn hóa hàng năm. Đến nay đã có 118/148 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được xét công nhận và giữ vững danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 83,33% tổng số đơn vị.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hiện văn hóa giao thông và tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời tích cực hưởng ứng thực hiện “Năm phát triển đoàn viên” và “Năm trật tự và văn minh đô thị” tuyên truyền vận động CNVCLĐ thực hiện chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thực hiện 2 Bộ quy tắc ứng xử của UBND Thành phố đối với CNVCLĐ nơi công cộng và tại cơ quan, đơn vị.

Nỗ lực hết mình vì người lao động

Hàng năm, LĐLĐ huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân với chủ đề từng năm cụ thể do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động được các cấp Công đoàn và CNVCLĐ tích cực hưởng ứng "gắn với kỷ niệm ngày Quốc tế 1/5. Trong Tháng Công nhân LĐLĐ huyện đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động chào mừng từ huyện đến cơ sở, phối hợp với Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt Xô tổ chức hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát và trao tặng 400 suất quà cho công nhân và con công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tư vấn khám bệnh miễn phí cho trên 700 công nhân lao động, hàng năm LĐLĐ huyện tổ chức Hội khỏe CNVCLĐ với trên 4.300 lượt vận động viên tham gia.

Các cấp Công đoàn đã tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, duy trì nâng cao chất lượng các câu lạc bộ, cụm văn hóa, thể thao trong CNVCLĐ. LĐLĐ huyện tổ chức các hội thi, liên hoan tiếng hát CNVCLĐ và tham gia hội thi tiếng hát CNVCLĐ, hội khỏe CNVCLĐ cụm thi đua số 5 LĐLĐ Thành Phố Hà Nội đạt giải Nhất, Nhì, Ba. Chương trình xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô tiếp tục được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thủ đô và huyện về trình độ mọi mặt cho đội ngũ CNVCLĐ...

Theo bà Nguyễn Thị Hòa - Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Thời gian tới, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục đổi mới căn bản hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ theo hướng đảm bảo quyền an sinh xã hội cho đoàn viên, NLĐ và tạo sự khác biệt về quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn. Đồng thời duy trì các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở và NLĐ. Vận động CNVCLĐ ủng hộ “Quỹ Xã hội” LĐLĐ Thành phố; tổ chức tốt Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, các hoạt động xã hội, từ thiện; trợ cấp khó khăn đặc biệt; chăm lo, giúp đỡ những trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo”…; đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, tương thân tương ái trong đoàn viên, NLĐ.

Nỗ lực hết mình vì người lao động

LĐLĐ huyện cũng sẽ tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền, trách nhiệm của Công đoàn và của đoàn viên công đoàn. Tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên, NLĐ. Đa dạng hóa hình thức, biện pháp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước liên quan đến tổ chức Công đoàn, đoàn viên, NLĐ; ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đối tượng đoàn viên, NLĐ ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy, LĐLĐ Thành Phố thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Nỗ lực hết mình vì người lao động

Nội dung: Hoàng Duy

Trình bày: P.Thắng