M
21:03 | 27/04/2017

Khu công nghiệp - khu chế xuất:

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về triển khai công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ tại các KCN trên địa bàn TP Hà Nội.

nang cao doi song van hoa tinh than cho cong nhan Nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân tại các KCN
nang cao doi song van hoa tinh than cho cong nhan Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động KCN, KCX
nang cao doi song van hoa tinh than cho cong nhan Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành chỉ thị nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ

Cụ thể, UBND Thành phố yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ chỉ đạo đối với công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ KCN của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn các cấp. Rà soát và tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện để triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ tại các KCN.

nang cao doi song van hoa tinh than cho cong nhan
Gắn biển “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân" tại Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà

Để làm tốt các mục tiêu trên, UBNDTP yêu cầu: Tập trung kiểm tra, đánh giá rà soát, lập quy hoạch xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, khu vui chơi giải trí tại các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Bố trí quỹ đất, các nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, các công trình phúc lợi xã hội như trường học, bệnh viện, khu vui chơi, giải trí cho công nhân tại các KCN.

Xây dựng cơ chế, chính sách kêu gọi xã hội hóa, thu hút đầu tư triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ KCN. Mục tiêu đến năm 2018, hoàn thành quy hoạch xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí, nhà trẻ, trường học phục vụ công nhân, người lao động tại các KCN trên địa bàn Thành phố.

Xây dựng một mô hình thí điểm về tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ công nhân tại 1 đến 2 KCN lớn của Thành phố. Xây dựng mới và hoàn thiện một số thiết chế văn hóa, thể thao tại KCN Bắc Thăng Long, KCN Nội Bài, KCN Quang Minh, KCN Phú Nghĩa. Phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, theo đó, xây dựng, phát triển phong trào văn nghệ quần chúng; phong trào toàn dân tham gia tập thể dục; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Cùng với đó thường xuyên tổ chức các cuộc liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng; thi đấu các môn thể thao trong công nhân; phát triển phong trào xây dựng gia đình văn hóa trong công nhân; xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp, “Xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” xây dựng nếp sống văn hóa và tác phong lao động công nghiệp trong công nhân; phát triển các loại hình câu lạc bộ sở thích, phù hợp với nhu cầu, đặc điểm của các đối tượng công nhân; tổ chức tốt các hoạt động học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp của công nhân.

Tăng cường công tác quản lý môi trường, đất đai tại các KCN, quy hoạch quỹ đất để xây dựng các công trình văn hóa, nhà ở cho CNLĐ. Tiếp tục xây dựng và đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên ở các khu công nghiệp với nội dung sinh hoạt phù hợp.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra của cấp ủy, đoàn thể việc chấp hành quy định pháp luật tại các KCN; theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân để kịp thời đề xuất, giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn. Có chính sách biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị làm tốt, những mô hình hoạt động có hiệu quả.

Trần Vũ

Nguồn :