M
11:13 | 11/02/2020

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Năm 2020 được xác định là năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”. Theo đó, hoạt động công đoàn sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong đó chú trọng sửa đổi, bổ sung, ký mới thỏa ước lao động tập thể. 

nang cao chat luong hoat dong cong doan co so 103245 Ngành Nông nghiệp Hà Nội: Công đoàn chung tay phòng, chống dịch virus Corona
nang cao chat luong hoat dong cong doan co so 103245 Tổng Liên đoàn biểu dương 90 cấp ủy viên là Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu
nang cao chat luong hoat dong cong doan co so 103245 Năm 2020: Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở
nang cao chat luong hoat dong cong doan co so
Lãnh đạo quận Long Biên đối thoại với đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn và người sử dụng lao động. Ảnh: B.D

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, năm 2020, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định chọn chủ đề hoạt động năm 2020 là năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.

Theo đó, hoạt động công đoàn sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong đó chú trọng sửa đổi, bổ sung, ký mới thỏa ước lao động tập thể, phấn đấu tỷ lệ công đoàn cơ sở doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể đạt 70% trở lên; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật công đoàn.

Đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, vận động, kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Đa dạng hóa cách thức tiếp cận, vận động người lao động gắn với tuyên truyền về vai trò, vị trí, đóng góp của tổ chức Công đoàn. Phát huy vai trò của công đoàn cấp trên trong vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người lao động thành lập công đoàn cơ sở nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Bên cạnh đó, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, tập trung tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo của công đoàn cấp trên đối với công đoàn cơ sở theo hướng sâu sát, thiết thực, xuất phát từ yêu cầu của cơ sở và số đông đoàn viên, người lao động. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của công đoàn cơ sở trong xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn của đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính khả thi.

Để thực hiện chủ đề công tác năm, năm 2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hoạt động công đoàn cơ sở trong 7 lĩnh vực chủ yếu: Phát huy vai trò chủ động, tích cực của công đoàn cơ sở trong tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ, chú trọng đối thoại để giải quyết những vấn đề mà công nhân, lao động quan tâm;

Tăng cường định hướng thông tin tuyên truyền ở cơ sở; Tổ chức các hoạt động ở cơ sở thật sự xuất phát từ nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động theo hướng tăng quyền thụ hưởng, tính thiết thực, sát hợp; Phát huy vai trò của đoàn viên công đoàn trong đề xuất nội dung, thực hiện nhiệm vụ và giám sát đối với hoạt động công đoàn cơ sở và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở; Đổi mới công tác cán bộ công đoàn cơ sở, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho chủ tịch công đoàn cơ sở và tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên với cán bộ công đoàn; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhất là trong công tác tài chính.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi mỗi Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn cần phát động phong trào thi đua thiết thực hướng về chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở - tự hào Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước”.

Cụ thể, phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cá nhân, chung sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra năm 2020. Kết quả các phong trào thi đua phải được thể hiện bằng các sản phẩm, các phần việc cụ thể, có ý nghĩa và mang lại giá trị kinh tế, xã hội cao, hiệu quả thiết thực đối với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động và góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Công đoàn.

Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Công đoàn cần chủ động xây dựng trình dự án sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn; triển khai thực hiện Bộ luật Lao động (sửa đổi), tích cực tham gia xây dựng và triển khai các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động (sửa đổi) trong tổ chức Công đoàn. Tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động đối với người lao động; tập trung giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động về bảo hiểm xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca và chính sách nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động.

Bên cạnh đó, tổ chức kịp thời, hiệu quả hoạt động đối thoại với người sử dụng lao động; tăng cường tổ chức đối thoại cấp tỉnh, cấp khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn và người sử dụng lao động. Tiếp tục nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể, phấn đấu các thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, bổ sung, ký mới trong năm 2020 có nhiều lợi ích cao hơn quy định của pháp luật.

Các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2020

Về chỉ tiêu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra chỉ tiêu:

Kết nạp mới 803.867 đoàn viên công đoàn; thành lập 2.068 công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có từ 25 công nhân, lao động trở lên; giới thiệu 126.669 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; nhập thông tin 6.836.319 đoàn viên lên phần mềm quản lý đoàn viên; thành lập 2.700 Ban nữ công quần chúng ở ngoài khu vực nhà nước; thành lập mới 254 Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân;

Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức tại 71.319 cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị người lao động tại 1.971 doanh nghiệp nhà nước, 19.887 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; tổ chức đối thoại tại nơi làm việc ở 1.333 doanh nghiệp nhà nước, 21.090 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; ký mới 496 thỏa thuận hợp tác với các đối tác để thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên”; xây dựng sửa chữa 3.110 nhà “Mái ấm Công đoàn”; tổ chức, tham gia 1.044 cuộc giám sát; ký mới 2.350 thỏa ước lao động tập thể ở doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn; đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh bữa ăn giữa ca lên bằng hoặc cao hơn 15.000 đồng tại 2.150 doanh nghiệp; tổ chức Tháng Công nhân ở 54.224 công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp;

Củng cố nâng cao chất lượng 53 trang facebook hiện có của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; xây dựng quy chế và tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho 159 cán bộ phụ trách trang facebook của 53 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố đã thành lập;

Có thêm 9.500 doanh nghiệp thực hiện việc nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản của tổ chức Công đoàn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank); 1.250 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp. Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức kiểm tra tài chính tại 425 công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước.

Bảo Duy

Nguồn :