M
26/02/2021 16:09

Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín: Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

(LĐTĐ) Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và là năm bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội công đoàn các cấp, Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Đảm bảo công tác an toàn khi người lao động trở lại làm việc Vừa chăm lo Tết cho người lao động, vừa đảm bảo phòng chống dịch

Trong Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức có hiệu quả hội nghị cán bộ công chức viên chức, hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; chăm lo giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất cho công nhân viên chức lao động; nắm bắt và giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cơ sở; thường xuyên làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho công nhân viên chức lao động; triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện và các ban, ngành chức năng.

Liên đoàn Lao động huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao trình độ nhận thức về chính trị, tư tưởng, văn hoá; Các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. Duy trì hoạt động cụm văn hóa thể thao và điểm sinh hoạt văn hóa công nhân. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; vận động 100% công nhân viên chức lao động tích cực tham gia cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín: Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín chăm lo Tết cho người lao động

Trong công tác thi đua, Liên đoàn Lao động huyện có kế hoạch chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào phấn đấu giành danh hiệu “công nhân giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”; phong trào “Xanh - sạch - đẹp”, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện và cơ sở năm 2021.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. Đồng thời làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động nữ công, vận động nữ công nhân viên chức lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua , phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Cùng với đó là tổ chức xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; tích cực đôn đốc thu nộp đoàn phí, kinh phí công đoàn, đảm bảo chi cho các hoạt động của năm và hoàn thành chỉ tiêu trích nộp kinh phí công đoàn về Liên đoàn Lao động Thành phố; làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ Đảng, phối hợp với Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của huyện, của các ngành và của đơn vị. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể động viên cán bộ, đoàn viên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở.

Bảo Thoa

Nguồn :