Multimedia
27/09/2022 15:00
LĐLĐ quận Hà Đông: Thấu hiểu để chăm lo cho người lao động

27/09/2022 15:00

Năm 2022, mặc dù vẫn chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) cho thấy có nhiều chuyển biến tích cực.
LĐLĐ quận Hà Đông: Thấu hiểu để chăm lo cho người lao động

Năm 2022, mặc dù vẫn chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) cho thấy có nhiều chuyển biến tích cực. Phương thức lãnh đạo và tổ chức hoạt động công đoàn trong một số lĩnh vực có nhiều điểm mới, thiết thực, hiệu quả… qua đó tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế tổ chức Công đoàn và khẳng định là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động.

Với tổng số công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) là 23.111, trong đó có 18.930 đoàn viên công đoàn. Những tháng đầu năm 2022, mặc dù vẫn còn chịu sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng các cấp Công đoàn quận Hà Đông đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và kịp thời quan tâm, giải quyết các vấn đề phát sinh trong CNVCLĐ.

Để giúp người lao động chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước cũng như chấp hành tốt pháp luật lao động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Quận đã phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hà Đông ban hành văn bản liên tịch, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp triển khai việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị người lao động đầu năm đảm bảo đúng nội dung, tiến độ.

Theo đó, số đơn vị đã mở Hội nghị là 145/145 đơn vị, đạt 100% và 97 Công đoàn cơ sở khối trường học tổ chức theo năm học (2021 - 2022) đúng quy định. Có 32/32 đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, đạt 100% và 113/113 đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động, đạt 100%. Thông qua việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị người lao động đã góp phần sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, phát huy được quyền dân chủ của đoàn viên, người lao động, qua đó góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đặc biệt, thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể” và Đề án thí điểm “Nâng cao năng lực đối thoại, thương lượng, ký kết và chấm điểm, phân loại Thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2021- 2022”; LĐLĐ quận đã triển khai hướng dẫn Công đoàn cơ sở với các nội dung cụ thể như: Quy trình xây dựng, thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp; lấy ý kiến của Công đoàn cơ sở khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động tại doanh nghiệp; công khai nội dung ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho người lao động; nâng cao vai trò Công đoàn cơ sở trong việc giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể...

Trong 9 tháng năm 2022, cùng với việc thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho CNVCLĐ, LĐLĐ quận Hà Đông đã chú trọng đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể CNVCLĐ. Thông qua đó, cán bộ, CNVCLĐ đã phát huy hết vai trò, khả năng của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của đơn vị, doanh nghiệp.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, ngay từ đầu năm, LĐLĐ quận Hà Đông cũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021; triển khai chương trình công tác năm 2022 với nhiều nhiệm vụ cụ thể, thiết thực. Trong đó, căn cứ vào từng nội dung, từng lĩnh vực ngành nghề, LĐLĐ quận đã phát động phong trào thi đua yêu nước, khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh trong CNVCLĐ với trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

LĐLĐ quận Hà Đông: Thấu hiểu để chăm lo cho người lao động

Cũng tại Hội nghị tổng kết, Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã có quyết định khen thưởng 71 tập thể và 89 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021… Đồng thời, vận động CNVCLĐ tích cực sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, công tác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; hưởng ứng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”…

Thông qua việc triển khai các phong trào thi đua, các đợt luyện tay nghề, thi thợ giỏi của các đơn vị, đã có hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, qua đó làm lợi hàng chục tỷ đồng cho đơn vị, doanh nghiệp.

Đối với khối giáo dục, đã có 733 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn nhằm đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, trong đó có 105 sáng kiến đạt loại A; 304 sáng kiến đạt loại B và 324 sáng kiến đạt loại C. Cùng đó, có 34 giáo viên tham dự giải thưởng “Nhà giáo Hà Đông tâm huyết sáng tạo” năm học 2021 – 2022; kết quả có 3 giải Nhất được tham dự cấp Thành phố, 5 giải Nhì và 26 giải Khuyến khích, 1 đoàn viên công đoàn được nhận giấy khen của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội trong phong trào dạy tốt, học tốt năm học 2021 - 2022.

Từ kết quả trong các phong trào thi đua, đến nay, toàn quận đã có trên 1.000 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn và có 352 “Công nhân giỏi”, “Lao động giỏi” được biểu dương khen thưởng tại cơ sở; 95 “Công nhân giỏi”, “Lao động giỏi” được biểu dương khen thưởng cấp Quận, 2 “Công nhân giỏi” được biểu dương khen thưởng cấp Thành phố.

LĐLĐ quận Hà Đông: Thấu hiểu để chăm lo cho người lao động

Xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hà Đông đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Kế hoạch, Hướng dẫn, văn bản của LĐLĐ Thành phố… nhằm nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động.

Cụ thể, Công đoàn quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đảng Cộng sản Việt Nam và sự quan tâm của Đảng đối với tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam; đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt, triển khai Chương trình hành động, Kế hoạch của các cấp Công đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Triển khai Kế hoạch, hướng dẫn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và Kết luận Hội nghị Trung ương IV về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cùng đó, Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tuyên truyền tới 100% CNVCLĐ thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Trung ương, Thành phố, của Quận về phòng, chống dịch Covid-19. Hướng dẫn Công đoàn cơ sở tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022. Đồng thời, tuyên truyền CNVCLĐ tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; tổ chức Hội khỏe CNVCLĐ Thủ đô năm 2022 Cụm thi đua số 2…

Phát huy những kết quả đạt được, trong 3 tháng cuối năm 2022, các cấp Công đoàn quận Hà Đông sẽ tiếp tục đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục hướng về người lao động. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, người lao động. Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, động viên đoàn viên, người lao động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tác phong công nghiệp, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội...

Về công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn quận Hà Đông đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tập trung nắm tình hình, tham gia với lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, chăm lo đời sống CNVCLĐ; thăm hỏi tặng quà con đối tượng chính sách, những CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền vận động CNVCLĐ thực hiện tốt Chỉ thị của Chính phủ về việc cấm sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo; thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ trước, trong và sau các dịp lễ, Tết...

Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, đã có 7 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” cấp Quận năm 2021; đồng thời đã trình Thành phố 44 đơn vị, doanh nghiệp công nhận lại “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị tổ chức đón nhận danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2021” tại cơ sở đảm bảo nội dung, trang trọng, tiết kiệm. Cùng đó, triển khai đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2022 đến 100% các Công đoàn cơ sở trực thuộc và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trên địa bàn.

Ngoài ra, LĐLĐ quận cũng đã tổ chức lễ ký kết giữa Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố với Ban Thường vụ 6 Quận ủy trong Cụm thi đua số 2; giải quyết tranh chấp lao động, giúp 3 người lao động nhận được lương với số tiền 84 triệu đồng tại Công ty TNHH Thương mại Galaxy Water Solutons. Cùng đó, các cấp Công đoàn quận đã tổ chức, triển khai vận động CNVCLĐ đóng góp xây dựng Quỹ xã hội, tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện, như: ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì biển đảo Việt Nam với số tiền 2,7 tỷ đồng...

Từ những kết quả trên, để hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu được giao trong năm 2022, trong những tháng cuối năm, LĐLĐ quận tiếp tục đổi mới các nội dung, phương thức hoạt động, tích cực vận động đội ngũ CNVCLĐ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Kịp thời củng cố tổ chức bộ máy, chăm lo đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn nhằm phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đẩy mạnh các hoạt động xã hội, các cấp Công đoàn quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần trong CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở ở các đơn vị ngoài Nhà nước, qua đó phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2022.

Nội dung, thiết kế: Đỗ Đạt