M
29/01/2020 17:02

Làm tốt công tác tuyên truyền để Đại hội thành công

(LĐTĐ) Ðại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ðảng bộ, toàn dân, toàn quân Thủ đô.

lam tot cong tac tuyen truyen de dai hoi thanh cong Tăng cường tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp
lam tot cong tac tuyen truyen de dai hoi thanh cong Chuẩn bị thật tốt khâu nhân sự
lam tot cong tac tuyen truyen de dai hoi thanh cong Quận Hoàng Mai: Chuẩn bị chu đáo, chất lượng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Phóng viên báo Lao động Thủ đô đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về công tác tuyên truyền Đại hội lần này.

PV: Thưa đồng chí, công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa như thế nào?

Đ/c Nguyễn Văn Phong: Việc tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng và kết quả của Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong các văn kiện và các quyết định quan trọng của Đại hội... nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để từ đó tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống.

lam tot cong tac tuyen truyen de dai hoi thanh cong
Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này, nhằm khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng và Nhà nước ta nói chung và của Đảng bộ Thành phố Hà Nội nói riêng; khẳng định truyền thống yêu nước, tinh thần anh dũng, bất khuất, sự hy sinh to lớn, ý chí tự lực tự cường của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, từ đó góp phần củng cố và bồi đắp niềm tự hào của nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa; đồng thời làm cho nhân dân các nước trên thế giới hiểu được tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội XIII của Đảng, về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế.

PV: Công tác tuyên truyền sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Đ/c Nguyễn Văn Phong: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 01-KH/TBTCPV ngày 19/8/2019 của Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn tuyên truyền trên địa bàn Thủ đô. Nội dung tuyên truyền tập trung vào 3 giai đoạn cao điểm sau:

Giai đoạn 1, Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp quận, huyện, thị xã, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố, tập trung tuyên truyền lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ thành phố Hà Nội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu trong các văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tầm quan trọng của Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố đối với việc thực hiện mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh và bền vững…

Giai đoạn 2, Trước và trong thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, tập trung tuyên truyền kết quả và những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là kết quả thực hiện 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng thời, tuyên truyền những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và những giải pháp xây dựng và phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt trong tháng cao điểm (tháng 10/2020), tập trung tuyên truyền về diễn biến, kết quả, nội dung Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

lam tot cong tac tuyen truyen de dai hoi thanh cong
Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trao quà cho người dân huyện Ứng Hòa

Giai đoạn 3, ngay sau Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, cần tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông báo nhanh về kết quả Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội; việc tổ chức quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội; các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Thời gian trước, trong và sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động của nhân dân Thủ đô, nhân dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đang hướng về Đảng, về Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là những tâm tư, tình cảm, mong muốn, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng gửi tới Đại hội,…

PV: Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cần có những hình thức, biện pháp tuyên truyền chủ yếu nào, thưa đồng chí?

Đ/c Nguyễn Văn Phong: Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị. Đặc biệt là công tác tuyên truyền phải đặc biệt coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả với các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để phát tán thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Cơ quan báo, đài, tạp chí, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng; mở các diễn đàn trao đổi, thảo luận, đối thoại giữa lãnh đạo hoặc đại diện cấp ủy, tổ chức Đảng với các tầng lớp nhân dân.

Ưu tiên dung lượng, thời lượng tuyên truyền, công bố các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng và ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; các tin, bài, phỏng vấn sâu về tinh thần đổi mới của Đại hội, những chủ trương, định hướng lớn được nêu trong các dự thảo văn kiện; về hoạt động và kết quả các Đại hội.

Trong thời gian tới, sẽ tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; các cuộc họp, sinh hoạt chuyên đề của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nhiều hình thức tuyên truyền khác… Hiệu quả, nhưng phải tiết kiệm.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Công (thực hiện)

Nguồn :