M
31/03/2021 20:58

Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 31/3, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1500/QĐ-UBND về Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội (gọi tắt là Ban chỉ đạo).

Gia tăng khả năng tiếp cận nguồn tín dụng chính thống cho người dân Bắt 7 đối tượng làm chứng minh thư giả để rút tiền từ công ty tài chính

Quyết định nêu rõ, Trưởng Ban chỉ đạo là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; Phó Trưởng Ban chỉ đạo là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng; Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo là Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông.

Các ủy viên, gồm: Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nôi; Cục trưởng: Cục Thuế thành phố Hà Nội, Cục Thống kê thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội; Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố Hà Nội
Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chiến lược phát triển Chính quyền điện tử. (Ảnh minh họa)

Chức năng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về chủ trương, chiến luợc, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý, giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Chính quyền điện tử, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số và thành phố thông minh.

Ban chỉ đạo giúp Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, điều phối chung các Sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về phát triển Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và thành phố thông minh của thành phố Hà Nội. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo, Trưởng Ban chỉ đạo sẽ ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao của Ban chỉ đạo về phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, hướng tới Chính quyền số và thành phố thông minh; chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan dự thảo, trình Trưởng Ban chỉ đạo ban hành Quy chế và kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban chỉ dạo.

Các thành viên của Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành, sử dụng con dấu của cơ quan mình.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6218/QĐ-UBND, ngày 6-/11/2019, của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

P.Ngân

Nguồn :