M
13/09/2020 12:05

Không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp

(LĐTĐ) Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Phúc Thọ, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp không ngừng được nâng lên, công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của Ủy ban nhân dân từ huyện đến các xã, thị trấn có sự đổi mới theo hướng sâu sát, cụ thể.

Đi đầu trong đấu tranh giành chính quyền, tiên phong trong xây dựng Thủ đô và đất nước
Phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân
Người dân Hà Nội đồng hành cùng chính quyền phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo của Huyện ủy Phúc Thọ về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020) cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo chất lượng, dân chủ, đúng luật.

Huyện ủy cũng đã chỉ đạo củng cố, kiện toàn hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Phúc Thọ, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp được nâng lên, phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri. Chất lượng các kỳ họp đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của các đại biểu.

4835 hynd1jpg

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phúc Thọ khảo sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.(Ảnh: Phương Huế)

Công tác giám sát của Hội đồng nhân dân huyện có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp giám sát chung và giám sát chuyên đề. Việc tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề quan trọng, dân sinh bức xúc. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri đảm bảo đúng quy định, không để hình thành “điểm nóng”, tạo sự đồng thuận của nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của Ủy ban nhân dân từ huyện đến các xã, thị trấn có sự đổi mới theo hướng sâu sát, cụ thể; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Chủ động xây dựng các đề án, kế hoạch thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, triển khai tích cực, hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban nhân dân các cấp đã quan tâm chỉ đạo công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo phương châm 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông”; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Huyện cũng đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy; hoàn thành sáp nhập, thành lập đơn vị hành chính mới xã Sen Phương, Xuân Đình theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện tốt việc sáp nhập, sắp xếp, tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện theo quyết định của Thành phố. Hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm gắn với tinh giản biên chế. Năng lực, trình độ, ý thức, trách nhiệm của đa số cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Phúc Thọ sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV), đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tổ chức kỳ họp, chất vấn và trả lời chất vấn của Hội đồng nhân dân các cấp.

Tăng cường công tác giám sát với nội dung cụ thể, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, đặt biệt là các vấn đề đang được cử tri quan tâm. Đôn đốc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và công dân. Nghiên cứu, xây dựng và ban hành Nghị quyết bảo đảm trọng tâm, sát hợp, giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng của địa phương trước mắt và lâu dài.

Tăng cường công tác thông tin, chủ động phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là trong công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp. Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Đẩy mạnh phân công, phân cấp quản lý để xác định rõ và nâng cao trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, bản lĩnh, trung thực, trách nhiệm, xây dựng hệ thống chính quyền kiến tạo, phục vụ nhân dân từ huyện đến cơ sở.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và nhân dân tại cơ quan làm việc và nơi công cộng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực thi công vụ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm túc các quy định Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, góp ý, phản biện xã hội đối với tổ chức và hoạt động của chính quyền.

Mạnh Quân

Nguồn :