M
06/06/2021 12:50

Huyện Phú Xuyên: Đoàn viên công đoàn học tập, làm theo lời Bác

(LĐTĐ) Trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn trong huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức lao động. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua.

Người lao động huyện Phú Xuyên kiến nghị về chế độ chính sách Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên: Chú trọng tuyên truyền về bầu cử Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên: Đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động huyện Phú Xuyên được học tập thực hiện nội dung chuyên đề từng năm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; nêu cao tính trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách, gương mẫu, nói đi đôi với làm; học tập làm theo Di chúc của Bác.

Huyện Phú Xuyên: Đoàn viên công đoàn học tập, làm theo lời Bác
Công nhân lao động huyện Phú Xuyên tích cực hăng say lao động, sản xuất (Ảnh minh họa: H.D)

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động huyện Phú Xuyên đã có những chuyển biến tích cực về trách nhiệm nêu gương, sự đoàn kết, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt. Cán bộ, đoàn viên Công đoàn nhất là người đứng đầu phải là tấm gương phản chiếu soi rọi các cán bộ, công nhân viên chức lao động đều nhận thấy: Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có tác dụng tốt đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; góp phần làm hồi chuông cảnh tỉnh, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Hàng tháng, chi bộ, Công đoàn cơ sở, Tổ Công đoàn sinh hoạt đều đưa việc thực hiện chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt. Vì vậy, hiệu quả sinh hoạt của chi bộ, của Công đoàn cơ sở, Tổ Công đoàn được nâng lên, có tác dụng tốt để giáo dục cán bộ, đảng viên, đoàn viên Công đoàn học tập và làm theo Bác. Từ đó hiệu quả nâng cao hiệu quả công việc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên Công đoàn cũng ngày được nâng cao, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua và thực hành tiết kiệm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Theo ông Đào Đức Gương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp và các chương trình thực hiện Nghị quyết triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cụ thể, tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chỉ thị đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp Công đoàn huyện. Bên cạnh đó, đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho công nhân viên chức lao động, đoàn viên Công đoàn theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt về tinh thần trách nhiệm, phong cách, gương mẫu của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị luôn có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ Đảng, chính quyền, và sự ủng hộ nhiệt tình của các ban, ngành, đoàn thể huyện Phú Xuyên.

Đội ngũ cán bộ Công đoàn từ huyện đến cơ sở đều rất nhiệt tình công tác, chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức các lớp học tập, các cuộc thi, các buổi toạ đàm, công trình, phần việc cụ thể. Công đoàn luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm và hành động của mình, luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tìm tòi, nghiên cứu các tư liệu về Bác, xem đây là điều kiện tốt nhất, nhanh nhất để học tập, noi gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ.

H.D

Nguồn :