M
04/05/2021 23:17

Huyện Mỹ Đức xây dựng chính quyền vững mạnh để phát triển kinh tế- xã hội

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã làm tốt công tác xây dựng chính quyền và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhờ đó góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Huyện Mỹ Đức làm tốt công tác tuyên truyền về bầu cử Mỹ Đức tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, trong quý 1/2021, huyện đã tích cực triển khai thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”. Ngay sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra công vụ kiểm tra đột xuất các đơn vị, qua đó kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ.

Bên cạnh đó, chỉ đạo đồng bộ thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử, các tiểu ban phục vụ bầu cử; bàn giao dấu Ủy ban bầu cử cho 22/22 xã, thị trấn. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện công tác bầu cử theo quy định.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành phố thực hiện dừng tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc huyện năm 2020. Rà soát, thẩm định hồ sơ nâng lương theo quy định. Tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản biên chế, giải quyết chế độ, chính sách cho 1 người theo Nghị quyết 39-NQ/TW và Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

Huyện Mỹ Đức xây dựng chính quyền vững mạnh để phát triển kinh tế- xã hội
Làm tốt công tác xây dựng chính quyền, tư pháp vài giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội địa phương (Ảnh: H.D)

Về công tác cải cách hành chính, huyện ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 25/01/2021 về công tác cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 25/01/2020 về kiểm tra công vụ và cải cách hành chính năm 2021. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ, cải cách hành chính theo “cơ chế một cửa, một cửa liên thông”, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng quy trình, thủ tục. Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021. Báo cáo chỉ số cải cách hành chính huyện năm 2020 và hoàn thiện, công bố chỉ số cấp xã, cấp phòng 2020.

Đối với hoạt động tư pháp, từ đầu năm, huyện triển khai thực hiện các kế hoạch công tác tư pháp năm 2021 như: Kế hoạch trọng tâm công tác tư pháp; Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật; Kế hoạch theo dõi và kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Kế hoạch về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

Tổ chức 29 hội nghị tuyên truyền với gần 2.000 lượt người tham dự; tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh 1.925 buổi, với nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các văn bản pháp luật như Luật Đất đai, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Hộ tịch, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Giao thông đường bộ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế… và các văn bản pháp luật mới ban hành.

Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt Luật Hoà giải ở cơ sở, trong quý I, đã thụ lý 14 vụ việc, số vụ hòa giải thành là 12 vụ và 2 vụ hòa giải không thành. Chỉ đạo các xã, thị trấn tự rà soát, kiểm tra văn bản đã ban hành; thẩm định 5 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác chứng thực, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch phục vụ các tổ chức và công dân.

Cũng trong thời gian qua, huyện đã tổ chức được 14 buổi tiếp dân định kỳ theo lịch tại trụ sở tiếp dân của huyện; tham gia tiếp công dân có Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng, phó các phòng ban, ngành của huyện, đại diện các cơ quan Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Viện kiểm sát nhân dân huyện và Công an huyện, đã tiếp 36 đoàn, 54 lượt công dân, nội dung chủ yếu công dân phản ánh đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng...

Trong quý I đã nhận 17 đơn mới; số đơn kỳ trước chuyển sang là 5 đơn; tổng số đơn phải giải quyết là 22 đơn. Trong đó thẩm quyền giải quyết của huyện 6 đơn (đã giải quyết xong 4/6 đơn); các xã, thị trấn là 16 đơn (đã giải quyết xong 11/16 đơn). Tiếp tục đôn đốc cơ quan chuyên môn của huyện, các xã, thị trấn giải quyết đơn thư theo thẩm quyền, đúng quy định.

H.Duy

Nguồn :