M
27/01/2019 17:12

LĐLĐ Thành phố:

Hướng dẫn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019

(LĐTĐ) Mới đây, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến đã ký văn bản số 43/LĐLĐ, hướng dẫn các cấp công đoàn Thủ đô triển khai tổ chức học tập chuyên đề năm 2019  “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

huong dan hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh chuyen de nam 2019 Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Theo đó, LĐLĐ Thành phố đề nghị các cấp công đoàn Thủ đô triển khai với 5 nội dung trọng tâm. Trước hết, các cấp công đoàn cần tham mưu với cấp ủy cùng cấp chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 do cấp ủy tổ chức theo đúng các mục đích, yêu cầu của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trong các văn bản Kế hoạch, Hướng dẫn.

Cùng đó, các cấp công đoàn Thành phố cần tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, vận động CNVCLĐ, gia đình và nhân dân thực hiện tốt các nội dung chuyên đề năm 2019 đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ; Xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là phong cách làm việc của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội”.

huong dan hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh chuyen de nam 2019
Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018. Ảnh minh họa: Phạm Diệp

Các cấp công đoàn cần tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ chính trị khóa XI; gắn các nội dung chuyên đề năm 2019 với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4,6 (khóa XII); 8 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI), đặc biệt là chương trình 01 “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 -2020 và chủ đề năm 2019 của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Thành phố”; “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội”.

Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp công đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; Quyết định 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “Ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn” xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

LĐLĐ Thành phố cũng yêu cầu Báo Lao động Thủ đô, trang Web LĐLĐ thành phố Hà Nội tăng cường chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, nhân rộng điển hình tiêu biểu, gương Người tốt - Việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tập trung vào những nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ của các cấp công đoàn, nhất là CĐCS; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị trên Internet, mạng xã hội.

Phạm Diệp

Nguồn :