M
16:51 | 26/12/2017

Công đoàn Viên chức Việt Nam:

Hướng dẫn các hội nghị năm 2018

Các cấp Công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2018. Việc tổ chức Hội nghị CBCCVC hoàn thành trước ngày 31/1/2018.

huong dan hoi nghi can bo cong chuc vien chuc va hoi nghi nguoi lao dong nam 2018 Hội nghị bất thường Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV
huong dan hoi nghi can bo cong chuc vien chuc va hoi nghi nguoi lao dong nam 2018 Triển khai thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua ngân hàng
huong dan hoi nghi can bo cong chuc vien chuc va hoi nghi nguoi lao dong nam 2018 Sinh hoạt Câu lạc bộ cán bộ nữ công kỳ thứ 14

Đó là một trong số các yêu cầu của Công đoàn Viên chức Việt Nam tại văn bản số 332/HD-CĐCV gửi các cấp Công đoàn trực thuộc, hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động năm 2017.

Theo đó, đối với việc tổ chức Hội nghị CBCCVC, Công đoàn Viên chức Việt Nam yêu cầu các cấp Công đoàn trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCCVC theo quy định tại khoản 1 điều 5 Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Hướng dẫn số 1755/HD-TLĐ ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Nội dung Hội nghị CBCCVC tập trung kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCCVC và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị; trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm, thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm tới; lắng nghe giải đáp các ý kiến thắc mắc; thông qua quy chế chi tiêu nội bộ; công tác chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống CBCCVC và người lao động; báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân ...

huong dan cac hoi nghi nam 2018
Công đoàn Viên chức Việt Nam yêu cầu việc tổ chức Hội nghị CBCCVC hoàn thành trước 31/1/2018 (Ảnh minh họa)

Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng yêu cầu các cấp Công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với chủ sử dụng lao động xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị NLĐ. Nội dung hội nghị theo quy định tại điều 18 Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc” và Hướng dẫn số 1499/HD-TLĐ ngày 21/9/2015 “Hướng dẫn Công đoàn tham gia tổ chức Hội nghị người lao động và xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp”. Trong đó tập trung thảo luận về: Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; đời sống, việc làm của người lao động; kết quả kiểm tra giám sát thực hiện hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể; nội quy lao động; bầu thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc …

Về thời gian tổ chức, Công đoàn Viên chức Việt Nam quy định, việc tổ chức Hội nghị CBCCVC phải hoàn thành trước ngày 31/01/2018. Riêng khối đơn vị sự nghiệp là trường học, học viện tổ chức Hội nghị CBCCVC vào cuối năm học 2017 – 2018: Hoàn thành trước ngày 15/10/2018. Đối với Hội nghị Người lao động, các doanh nghiệp tập trung hoàn thành trước 31/3/2018.

Phạm Diệp

Nguồn :