M
08/01/2020 11:41

Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI

(LĐTĐ) Sáng 8/1, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVI) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 22, thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

hoi nghi lan thu 22 ban chap hanh dang bo thanh pho ha noi khoa xvi Nâng cao chất lượng cán bộ qua công tác đào tạo
hoi nghi lan thu 22 ban chap hanh dang bo thanh pho ha noi khoa xvi Hà Nội lên kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán
hoi nghi lan thu 22 ban chap hanh dang bo thanh pho ha noi khoa xvi Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cần chú ý đến các cơ chế, chính sách có tính đột phá

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố.

hoi nghi lan thu 22 ban chap hanh dang bo thanh pho ha noi khoa xvi
Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI. (Ảnh: NC)

Theo chương trình được thông qua, hội nghị sẽ tập trung xem xét 6 nội dung chính. Trong đó có Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Thành uỷ. Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ. Chương trình công tác năm 2020 của Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ.

Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 của Thành uỷ. Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố. Báo cáo công tác tài chính của Đảng bộ thành phố Hà Nội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Báo cáo về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị do Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo trình bày cho thấy, năm 2019, với khối lượng công việc lớn, thực hiện trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức song Đảng bộ Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch công tác của Thành ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố. Đặc biệt là những việc khó, việc lớn và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Nổi bật, Thành ủy và các cấp ủy đảng đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi chủ đề công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với các nhiệm vụ chính trị năm 2019; nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành T.Ư về trách nhiệm nêu gương.

Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 được Thành ủy và các cấp ủy tập trung chỉ đạo sớm, đảm bảo bám sát theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Hoàn thành Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm TP Hà Nội đảm bảo chất lượng, tiến độ và làm cơ sở để chuẩn bị Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. Đã tập trung hoàn thành việc xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị được Bộ Chính trị, Chính phủ và Quốc hội đánh giá cao.

hoi nghi lan thu 22 ban chap hanh dang bo thanh pho ha noi khoa xvi
Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: NC)

Trong năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành uỷ dự kiến thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đặc biệt, làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện Đại hội Đảng các cấp của Thành phố; thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chỉnh trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp".

Thành uỷ sẽ lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biển”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chỉnh trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương và các quy định khác của Trung ương và Thành ủy.

Tăng cường công tác nắm tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên, tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt những cơ sở đảng yếu kém, có biểu hiện mất đoàn kết. Giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”.

Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII), Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khoá XIV về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”. Đôn đốc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thường trực Thành ủy trong việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm công tác. Thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Hoàng Phúc

Nguồn :