Các cấp công đoàn Thủ đô:

Hoàn thành tốt công tác tài chính công đoàn năm 2018

(LĐTĐ) Mặc dù gặp không ít trở ngại, khó khăn, song với những biện pháp chỉ đạo sát sao, quyết liệt của LĐLĐ Thành phố, sự vào cuộc tích cực của các cấp công đoàn (CĐ) trong năm qua, công tác tài chính công đoàn của Thủ đô vẫn được thực hiện hiệu quả, hoàn thành tốt dự toán được giao.
hoan thanh tot cong tac tai chinh cong doan nam 2018 Thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn năm 2018
hoan thanh tot cong tac tai chinh cong doan nam 2018 Tập huấn công tác tài chính công đoàn năm 2018

Hoàn thành tốt dự toán

Xác định việc thu kinh phí, đoàn phí CĐ nói riêng, công tác tài chính nói chung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với hoạt động CĐ nên trong năm qua, LĐLĐ Thành phố đã có những biện pháp chỉ đạo tích cực, quyết liệt nhằm quyết tâm thực hiện tốt công tác tài chính CĐ.

hoan thanh tot cong tac tai chinh cong doan nam 2018
Nhiều tập thể đã được LĐLĐ Thành phố khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, thu, chi tài chính công đoàn năm 2018

Bà Nguyễn Thị Đông, ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tài chính LĐLĐ Thành phố cho biết, LĐLĐ Thành phố đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, tập huấn những chính sách, quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác tài chính CĐ như Luật Công đoàn 2012, Nghị định 191 của Chính phủ, Nghị quyết 7b, Nghị quyết 9c và các văn bản mới về tài chính CĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam đến các cấp CĐ để thực hiện tốt công tác tài chính trong tình hình mới.

Đặc biệt, Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố đã xây dựng Chương trình 04 ngày 8/9/2018 về tăng cường công tác tài chính giai đoạn 2018-2023 và chủ động xây dựng văn bản đôn đốc CĐ cấp trên cơ sở triển khai phần mềm thu kinh phí CĐ khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

LĐLĐ Thành phố đã kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện công tác tài chính CĐ, phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo dõi, đôn đốc đơn vị; hàng tháng tổng hợp tiến độ thực hiện, nhằm tham mưu Ban Thường vụ chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời. LĐLĐ Thành phố cũng tiếp tục phối hợp triển khai đề án 05 thí điểm tăng cường cán bộ kế toán CĐ cho LĐLĐ quận, huyện, thị xã hỗ trợ lực lượng kế toán thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu tại đơn vị.

Để tạo sức mạnh tổng hợp cho công tác tài chính CĐ, năm qua, LĐLĐ Thành phố cũng tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành liên quan, nhất là tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp công tác với Cục Thuế Hà Nội, chỉ đạo LĐLĐ quận, huyện, thị xã phối hợp với Chi cục Thuế cùng cấp thực hiện thu kinh phí công đoàn 2% theo Nghị định 192 của Chính phủ. Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố còn tiếp tục quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ kế toán công đoàn cấp trên cơ sở, kế toán CĐCS và từng bước nâng cao chất lượng công tác thống kê báo cáo.

Với nhiều biện pháp quyết liệt và tích cực như trên nên theo bà Nguyễn Thị Đông, mặc dù công tác thu kinh phí, đoàn phí CĐ năm 2018 còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các cấp CĐ Thủ đô đã hoàn thành tốt dự toán Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Cụ thể: Thu kinh phí CĐ ở khu vực hành chính sự nghiệp đạt 101%, thu kinh phí CĐ ở khu vực sản xuất kinh doanh đạt 102,5%; thu kinh phí CĐ ở đơn vị chưa có tổ chức CĐ có chuyển biến tích cực, đạt 108% dự toán được giao, tăng 10% so với thực hiện năm 2017. Thu đoàn phí công đoàn cũng đạt 102% dự toán được giao.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Đông, ngoài những nguồn thu chủ yếu về đoàn phí và kinh phí, hoạt động CĐ cấp trên cơ sở trong năm qua còn nhận được nguồn kinh phí của chính quyền đồng cấp hỗ trợ đối với công tác đào tạo cán bộ CĐ, thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên... Bên cạnh đó, các cấp CĐ đã tích cực khai thác triệt để các nguồn thu khác bổ sung cho tài chính CĐ nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động CĐ, góp phần nâng cao chất lượng phong trào CNVCLĐ Thủ đô.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính CĐ

Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2018, năm 2019, LĐLĐ Thành phố đặt ra 3 chỉ tiêu chủ yếu cho công tác tài chính CĐ. Đó là: Phấn đấu 100% đơn vị thực hiện hoàn thành Dự toán thu chi tài chính CĐ; từ 60% trở lên số đơn vị, doanh nghiệp khu vực SXKD có CĐCS thực hiện trích đóng kinh phí công đoàn 2% vào tài khoản CĐ Việt Nam và CĐCS nhận phân phối kinh phí tự động trên phần mềm Vietinbank; 85% trở lên số CĐCS thực hiện Báo cáo dự toán năm và Báo cáo quyết toán thu- chi tài chính công đoàn nộp CĐ cấp trên.

Để hoàn thành các chỉ tiêu nói trên, LĐLĐ Thành phố sẽ thực hiện 8 nhiệm vụ và 11 giải pháp trọng tâm. Trong đó, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp CĐ tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam về thu kinh phí CĐ, đoàn phí CĐ; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng cường kiểm tra tài chính nhằm đưa công tác quản lý tài chính, tài sản vào nền nếp, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật tài chính, thực hiện đúng chế độ quản lý của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, ưu tiên kinh phí cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, đào tạo, tập huấn cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

LĐLĐ Thành phố cũng sẽ chỉ đạo các cấp CĐ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 7b/NQ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác tài chính CĐ trong tình hình mới và Nghị quyết 9c/NQ-TLĐ về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp CĐ để tạo nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế CĐ đồng thời tăng cường thực hiện phân cấp thu, chi và phân phối tài chính CĐ theo Luật Công đoàn năm 2012 và Quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam phù hợp với CĐCS và CĐ cấp trên cơ sở; tiếp tục triển khai thu kinh phí qua tài khoản CĐ Việt Nam, thực hiện phân phối nguồn kinh phí tự động từ phần mềm hệ thống ngân hàng Công thương Việt Nam.

Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố cũng chỉ đạo các cấp CĐ tăng cường công tác tập huấn văn bản mới, nâng cao trình độ, nghiệp vụ, kiến thức và kỹ năng tin học đối với kế toán CĐ, nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính, tài sản CĐ và thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp liên ngành giữa LĐLĐ các quận, huyện, thị xã với UBND, Chi cục Thuế, cơ quan BHXH cùng cấp để thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật Lao động, Luật CĐ 2012, thu kinh phí CĐ theo Nghị định 191 của Chính phủ gắn với nhiệm vụ tuyên truyền đóng kinh phí CĐ; tiếp tục chỉ đạo triển khai các Đề án thí điểm có hiệu quả…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác tài chính CĐ toàn Thành phố năm 2018. Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu năm 2019, các cấp CĐ Thủ đô cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm, trong đó cần triển khai thực hiện tốt các chương trình phối hợp với cơ quan Thuế, Phòng Lao động Thương binh xã hội, Bảo hiểm xã hội, Công an, Thanh tra; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành có lồng ghép thực hiện kiểm tra đôn đốc thu kinh phí công đoàn 2%, truy thu nợ đọng BHXH; tăng cường công tác kiểm tra nhất là công tác tài chính từ CĐCS đến CĐ cấp trên cơ sở đảm bảo qui định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Các cấp công đoàn Thủ đô cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, tiếp tục sáng tạo, năng động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính CĐ toàn Thành phố năm 2019.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải Grammy 2022 ấn định thời gian, địa điểm mới

Giải Grammy 2022 ấn định thời gian, địa điểm mới

Lễ trao giải Grammy 2022 sẽ được tổ chức tại MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas vào ngày 3/4 tới. Trevor Noah sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò ...
“Bắt mạch” thị trường bất động sản cận Tết Nguyên đán 2022

“Bắt mạch” thị trường bất động sản cận Tết Nguyên đán 2022

Chia sẻ với PV, nhiều môi giới khẳng định, càng sát Tết Nguyên đán, lượng giao dịch càng ít đi. Ngược lại, lượng cung ở nhiều phân khúc bất động ...
Microsoft sắp ra mắt smartphone 3 màn hình?

Microsoft sắp ra mắt smartphone 3 màn hình?

Mới đây, Microsoft đã tiết lộ bằng sáng chế mô tả 1 chiếc smartphone sở hữu 3 màn hình riêng biệt và được nối với nhau bằng hệ thống bản ...
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty AstraZeneca Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty AstraZeneca Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 19/01, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty AstraZeneca Việt Nam và các thị trường châu Á ...
Cần cơ chế, chính sách để phát huy các giá trị văn hóa của quận Hoàn Kiếm

Cần cơ chế, chính sách để phát huy các giá trị văn hóa của quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Chiều 19/1, tại quận Hoàn Kiếm, Tổ công tác xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm ...
Hà Nội: Thực hiện tốt các mục tiêu về an sinh xã hội

Hà Nội: Thực hiện tốt các mục tiêu về an sinh xã hội

(LĐTĐ) Năm 2021, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề, toàn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Hà Nội ...
Hà Tĩnh: Trao 1.457 suất quà Tết cho người nghèo

Hà Tĩnh: Trao 1.457 suất quà Tết cho người nghèo

(LĐTĐ) Chiều 19/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Can Lộc đã trao 1.457 suất quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn ...

Tin khác

Hà Tĩnh: Trao 1.457 suất quà Tết cho người nghèo

Hà Tĩnh: Trao 1.457 suất quà Tết cho người nghèo

(LĐTĐ) Chiều 19/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Can Lộc đã trao 1.457 suất quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn tại các chương trình “Xuân yêu thương” và “Tết sum vầy - Xuân bình an”.
Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân bình an” dành cho đoàn viên, người lao động huyện Mỹ Đức

Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân bình an” dành cho đoàn viên, người lao động huyện Mỹ Đức

(LĐTĐ) Sáng 19/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” Nhâm Dần năm 2022; trao quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
LĐLĐ huyện Đan Phượng thăm, tặng quà các đối tượng khó khăn trên địa bàn

LĐLĐ huyện Đan Phượng thăm, tặng quà các đối tượng khó khăn trên địa bàn

(LĐTĐ) Ngày 18/01, LĐLĐ huyện Đan Phượng phối hợp với Công ty Cổ phần thực phẩm Richy miền Bắc thăm và tặng 50 suất quà cho các đối tượng khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn

(LĐTĐ) Sáng 19/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2021; phát động phong trào thi đua năm 2022; tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”; trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức Công đoàn. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối đến hơn 200 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.
Phát động phong trào thi đua gắn với chăm lo đời sống, chế độ chính sách cho người lao động

Phát động phong trào thi đua gắn với chăm lo đời sống, chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2022.
Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động

Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động

(LĐTĐ) Sáng 18/1, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) năm 2021; phát động phong trào thi đua năm 2022 và Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân bình an" năm 2022. Tới dự có Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến.
Tết đến sớm với người lao động huyện Thường Tín

Tết đến sớm với người lao động huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Những ngày qua, các cấp Công đoàn huyện Thường Tín, Hà Nội, đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022 nhằm sẻ chia khó khăn, mang lại không khí Tết sớm an vui, rộn ràng cho đoàn viên, người lao động…
Trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động huyện Ứng Hòa

Trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động huyện Ứng Hòa

(LĐTĐ) Sáng 18/1, tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương (huyện Ứng Hòa), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và LĐLĐ huyện Ứng Hòa đã trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng đã đến dự và động viên.
Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Ngay từ đầu năm, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh đón nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2021

Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh đón nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2021

(LĐTĐ) Với những kết quả đạt được trong phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã vinh dự được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc.
Xem thêm
Phiên bản di động