M
08/11/2019 14:07

Trước 20/1/2020

Hoàn thành tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức

(LĐTĐ) Thực hiện chương trình phối hợp công tác, mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn việc chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động  năm 2020. 

hoan thanh to chuc hoi nghi can bo cong chuc vien chuc Công đoàn Viên chức Thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn
hoan thanh to chuc hoi nghi can bo cong chuc vien chuc Nâng cao trách nhiệm và đạo đức đội ngũ viên chức
hoan thanh to chuc hoi nghi can bo cong chuc vien chuc Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động

Cụ thể, về tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan xã, phường, thị trấn, cơ quan của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì, phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

hoan thanh to chuc hoi nghi can bo cong chuc vien chuc
Ảnh minh họa

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức bao gồm các nội dung được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, như: Tập trung kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị; kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch công tác năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới; lắng nghe giải đáp các ý kiến thắc mắc kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức; thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ; công tác chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ công chức viên chức và người lao động; báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân, bầu Ban Thanh tra nhân dân, khen thưởng các tập thể, cá nhân…

Riêng đối với đơn vị sự nghiệp công lập, UBND và LĐLĐ Thành phố chỉ đạo cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ “Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập”; Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân.

UBND và LĐLĐ Thành phố chỉ rõ: Việc tổ chức hội nghị phải đảm bảo dân chủ, thiết thực, đúng trình tự, nội dung, thành phần theo quy định. Căn cứ vào số lượng cán bộ công chức, viên chức và điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị để lựa chọn hình thức tổ chức hội nghị toàn thể hay hội nghị đại biểu theo quy định.

Về tổ chức Hội nghị người lao động, căn cứ Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ “Quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc” và Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam “Hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng từ 10 người lao động trở lên làm việc theo hợp đồng lao động (gọi chung là doanh nghiệp) có trách nhiệm phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở tại nơi có công đoàn cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tại nơi chưa có công đoàn cơ sở để tổ chức Hội nghị người lao động.

Hội nghị người lao động tại doanh nghiệp bao gồm các nội dung theo quy định tại Điều 64 Bộ Luật Lao động trong đó tập trung thảo luận về: Tình hình sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động; việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc; điều kiện làm việc, yêu cầu của người lao động và công đoàn cơ sở đối với người sử dụng lao động, yêu cầu của người sử dụng lao động với người lao động và công đoàn cơ sở, các nội dung khác mà hai bên quan tâm.

Căn cứ vào số lượng người lao động và điều kiện sản xuất kinh doanh cụ thể, người sử dụng lao động sẽ thống nhất với công đoàn để quyết định thành phần dự hội nghị bao gồm toàn thể người lao động trong doanh nghiệp hoặc đại biểu.

Về thời gian tổ chức các Hội nghị nói trên, UBND và LĐLĐ Thành phố chỉ đạo, đối với với Hội nghị cán bộ công chức, viên chức cần hoàn thành trước ngày 20/1/2020. Riêng khối đơn vị sự nghiệp là các cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức vào cuối năm học 2019-2020. Đối với Hội nghị người lao động, các doanh nghiệp tập trung hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

Phạm Diệp

Nguồn :