M
26/05/2020 08:24

Hiệu quả từ chủ trương đúng, hợp lòng dân

(LĐTĐ) Từ khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (ngày 23/5/2018), số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng mới trong năm 2019 bằng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phát triển được của cả 11 năm trước cộng lại.

Tập trung các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
BHXH Hà Nội: Chỉ tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp cấp thiết

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến hết ngày 31/12, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 15,774 triệu người, chiếm 32,3% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, trong đó: Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 15,2 triệu người, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt gần 574 ngàn người.

Hiệu quả từ chủ trương đúng, hợp lòng dân
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tiếp cận, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tới người dân

Riêng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2017 (trước thời điểm có Nghị quyết số 28-NQ/TW) là 224 ngàn người, tăng hơn 20.300 người, tương ứng tỷ lệ tăng 10% so với năm 2016. Từ khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW thì số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2018 là trên 277 ngàn người, tăng hơn 52.900 người, tương ứng tăng 23,6% so với năm 2017; và năm 2019 là gần 574 ngàn người, tăng 296.700 người, tương ứng tăng 107,1% so với năm 2018, chiếm 1,17% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Đặc biệt, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng mới trong năm 2019 bằng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phát triển được của cả 11 năm trước cộng lại.

Theo đánh giá của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đạt được kết quả trên, là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Nhiều địa phương đã giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đến cấp huyện và cấp xã.

Bên cạnh đó, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đã có nhiều thay đổi phù hợp, linh hoạt hơn với đối tượng tham gia. Cụ thể: Không giới hạn trần tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chỉ cần là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên; đa dạng, linh hoạt các phương thức đóng (bổ sung thêm các phương thức đóng 12 tháng một lần; đóng một lần cho nhiều năm về sau (tối đa 5 năm); đóng một lần cho những năm còn thiếu); nới rộng thời điểm đóng (trước đây đóng trong nửa đầu của thời gian ứng với phương thức đóng, hiện nay nới rộng đóng trong tháng đối với phương thức đóng hàng tháng; trong 3 tháng đối với phương thức đóng 3 tháng một lần; trong 4 tháng đầu đối với phương thức đóng 6 tháng một lần; trong 7 tháng đầu đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

Ngày 23/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Nghị quyết đã đặt mục tiêu: Đến năm 2021: “Đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 1%”; Đến năm 2025: “đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5%”; Đến năm 2030: “đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 5%”.

Chính sách cũng quy định mức thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện phù hợp hơn: Thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện nay là 700.000 đồng/tháng) so với trước đây (trước năm 2016) thì mức thu nhập làm căn cứ đóng thấp nhất phải bằng mức lương tối thiểu chung hoặc mức lương cơ sở. Đặc biệt, từ ngày 1/1/2018, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Cũng theo đánh giá của ngành Bảo hiểm xã hội, kết quả trên có được nhờ sự vào cuộc tích cực của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt việc phối hợp tổ chức Hội nghị trực tiếp với người dân, người lao động trong khu vực phi chính thức để tuyên truyền, vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, với trên 14 ngàn hội nghị, đã phát triển được trên 276 ngàn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2019. Hệ thống đại lý, mạng lưới cộng tác viên được mở rộng, đến nay có trên 12.400 đại lý thu, trên 37.300 điểm thu và trên 52.200 nhân viên đại lý thu. Hệ thống đại lý thu đến từng xã, phường, thị trấn, mạng lưới cộng tác viên được trải đều đến từng thôn, bản, tổ dân phố tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách và tham gia.

Bảo Duy

Nguồn :