M
30/12/2019 12:06

HĐND quận Hoàn Kiếm chú trọng đổi mới công tác giám sát

(LĐTĐ) Năm 2019 là năm ghi nhận tinh thần đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND quận Hoàn Kiếm. Đặc biệt HĐND quận đã có nhiều đổi mới trong công tác giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật và các nghị quyết của HĐND. Kết quả hoạt động giám sát của HĐND quận đã có tác dụng tích cực trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương.

hdnd quan hoan kiem hieu qua trong cong tac giam sat Khẳng định hiệu quả tích cực của hoạt động giải trình
hdnd quan hoan kiem hieu qua trong cong tac giam sat Tập trung hoàn thành tốt “lời hứa” với cử tri
hdnd quan hoan kiem hieu qua trong cong tac giam sat
Thường trực HĐND quận chủ tọa điều hành Phiên giải trình

HĐND quận Hoàn Kiếm luôn quan tâm đến hoạt động giám sát tại kỳ họp, giám sát chuyên đề giữa 2 kỳ họp HĐND và tổ chức phiên giải trình. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tại các phiên chất vấn, HĐND quận đã đặt ra 16 vấn đề chất vấn, tiến hành tái chất vấn đối với kết quả thực hiện những cam kết của UBND quận với đại biểu HĐND quận; việc thực hiện các kết luận của Chủ tọa tại các phiên chất vấn của các kỳ họp HĐND quận từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tại các phiên chất vấn, đã có 51 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn, tái chất vấn và tiến hành tranh luận các vấn đề.

Thông qua hoạt động chất vấn đã làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính; từng bước giải quyết các vấn đề còn tồn tại, bức xúc trong thực hiện nhiệm vụ của chính quyền quận; đồng thời, thể hiện tinh thần tâm huyết, trách nhiệm và xây dựng của các đại biểu HĐND đối với các vấn đề mà cử tri quan tâm. Việc trả lời chất vấn của UBND, các ngành có liên quan được thực hiện nghiêm túc. Tại các kỳ họp, việc trả lời chất vấn được các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn và Phó Chủ tịch UBND quận trực tiếp trả lời; hoạt động chất vấn và tái chất vấn diễn ra khá sôi nổi, nhiều đại biểu tham gia chất vấn và tái chất vấn sâu các vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm.

Cùng với công tác giám sát tại kỳ họp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND quận đã tổ chức 29 Đoàn giám sát, trong đó, có 02 Đoàn giám sát của HĐND quận, 10 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND quận, 17 Đoàn giám sát của các Ban HĐND quận. Kết thúc mỗi đợt giám sát đều ban hành các kết luận chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém; đưa ra những kiến nghị được các đơn vị chịu sự giám sát tiếp thu và thực hiện nghiêm túc.

Để bảo đảm đạt được hiệu quả giám sát, theo lãnh đạo HĐND quận, không chỉ chọn đúng việc mà còn phải cân nhắc quyết định bố trí nguồn lực hợp lý để đạt mục đích của cuộc giám sát. Tăng cường giám sát chuyên đề, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Nội dung giám sát phải thiết thực, cụ thể. Trong giám sát phải có sự thảo luận chất vấn để làm rõ nguyên nhân tồn tại, yếu kém, có biện pháp để giải quyết, khắc phục và kiến nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết. Cần chọn những nội dung phù hợp có tính thời sự để thảo luận tại các phiên họp của HĐND. Tăng cường công tác truyền thông, thông tin kịp thời, truyền hình trực tiếp để cử tri theo dõi, giám sát.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, trong thời gian tới, HĐND quận Hoàn Kiếm tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng thảo luận tại các phiên họp toàn thể, tiếp tục tăng cường quyền chất vấn của đại biểu HĐND, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Ban của HĐND. Tổ đại biểu và đại biểu HĐND phải gắn bó với cử tri, vừa lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri.

Ngoài ra, HĐND quận cũng chú trọng tăng cường hơn nữa sự phối hợp hoạt động giữa Đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương. Việc phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương trong việc tham gia hoạt động giám sát, trong việc tiếp xúc với cử tri sẽ tạo điều kiện cho các đại biểu HĐND để trao đổi thông tin về kiến thức pháp luật, về tình hình chấp hành pháp luật nói chung, cũng như trao đổi về kinh nghiệm trong hoạt động nhằm góp phần nâng cao chất lượng giám sát của HĐND quận.

T.V

Nguồn :