M
16/05/2020 09:25

Hà Nội triển khai tổng kết 10 năm chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại

Thành uỷ Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 195-KT/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TƯ ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”.

ha noi trien khai tong ket 10 nam chong su xam nhap cua cac san pham van hoa doc hai Triển lãm 130 bức tranh “Tuổi trẻ Thủ đô làm theo lời Bác”
ha noi trien khai tong ket 10 nam chong su xam nhap cua cac san pham van hoa doc hai Xử lý vi phạm đê Tả Đáy chưa dứt điểm, hai phường “đùn đẩy” trách nhiệm
ha noi trien khai tong ket 10 nam chong su xam nhap cua cac san pham van hoa doc hai Nhiều đảng viên trẻ Thủ đô kiên cường trên mặt trận chống dịch Covid-19

Việc tổng kết nhằm mục đích đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Từ đó, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị trên địa bàn Thành phố trong những năm tiếp theo.

ha noi trien khai tong ket 10 nam chong su xam nhap cua cac san pham van hoa doc hai
Thông qua tổng kết Chỉ thị số 46-CT/TW nhằm góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Thông qua việc tổng kết nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp; vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố; sự đồng thuận, tham gia với vai trò chủ thể, quan trọng của Nhân dân, cộng đồng xã hội trong bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Việc tổng kết cũng thể hiện quan điểm kiên quyết bài trừ, đấu tranh phê phán, ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Thủ đô.

Thành uỷ Hà Nội yêu cầu, việc tổng kết Chỉ thị số 46-CT/TW gắn với đánh giá kết quả thực hiện Thông báo Kết luận số 213-TB/TW, ngày 02/01/2009 của Ban Bí thư về “Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật”, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 gắn với Hướng dẫn số 01-HD/TƯ ngày 17/11/2010 hướng dẫn “Thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) về “Phát triển văn hoá xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020”... và các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của địa phương, đơn vị.

Việc tổng kết Chỉ thị 46-CT/TW phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, đảm bảo tiến độ, thời gian phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Theo đó, việc tổng kết được triển khai từ cấp cơ sở do cấp ủy lãnh đạo, chủ trì, thời gian hoàn thành trước ngày 20/5/2020. Cấp thành phố tổ chức hội nghị tổng kết hoàn thành trước ngày 20/6/2020.

Hoàng Phúc

Nguồn :