M
14/01/2021 18:55

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin cho báo chí

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin cho báo chí, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức họp báo định kỳ, đột xuất, chuyên đề theo quy định, đồng thời, các cơ quan, đơn vị của Thành phố có thể chủ động cung cấp thông tin cho báo chí qua email, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội…

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Tạo mọi điều kiện cho báo chí hoạt động Tập huấn tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho các cơ quan báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã đủ thẩm quyền xử phạt các báo Trung ương nếu vi phạm

Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về cung cấp thông tin và trả lời báo chí, ngày 14/01, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Báo cáo tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Vũ Đăng Định cho biết: Căn cứ thông báo kết luận của của Ban Thường vụ Thành ủy về việc giao Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện việc tổ chức họp báo định kỳ và phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố đã xây dựng kế hoạch họp báo thông tin về kết quả công tác chỉ đạo điều hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố hằng tháng; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức họp báo.

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin cho báo chí
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Liêm, thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan, đơn vị của Thành phố tổ chức tốt việc cung cấp thông tin cho báo chí, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và thành phố Hà Nội phản ánh ngày càng kịp thời, toàn diện, hiệu quả mọi mặt hoạt động của đời sống chính trị - xã hội Thủ đô; đồng hành cùng thành phố trong triển khai các nhiệm vụ chính trị, tạo đồng thuận xã hội.

Ngoài hình thức tổ chức họp báo, các cơ quan, đơn vị của Thành phố có thể chủ động cung cấp thông tin cho báo chí qua email, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội… bảo đảm quyền được thông tin của cơ quan báo chí, bảo đảm các cơ quan báo chí hoạt động đúng pháp luật, đúng tôn chỉ, mục đích.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng thống nhất đề xuất của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông. Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ theo quy định, tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội. Nội dung buổi họp báo sẽ thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội hằng tháng của Hà Nội và chủ đề được báo chí, dư luận xã hội quan tâm trong tháng.

Bên cạnh việc tổ chức họp báo định kỳ, Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức họp báo đột xuất, chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin cho báo chí.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tham mưu xây dựng quy chế về việc tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Thành phố; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức họp báo; tập huấn cho người phát ngôn các Sở, ngành, địa phương về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; nghiên cứu các quy định để hướng dẫn phóng viên báo chí tham dự họp báo được thuận lợi.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tham mưu kiện toàn tổ công tác thông tin báo chí của Ủy ban nhân dân Thành phố; dự thảo thông cáo báo chí của buổi họp báo; tham mưu lãnh đạo Thành phố phân công trách nhiệm cụ thể cho cơ quan, đơn vị tham dự họp báo.

Mai Quý

Nguồn :