M
27/01/2021 16:51

Công tác dân vận góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng

(LĐTĐ) Ngày 27/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm việc tại hội trường, thảo luận các văn kiện Đại hội. Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã phát biểu tham luận với chủ đề “Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân”.

Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là cội nguồn sức mạnh Đổi mới và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại Xây dựng Thủ đô Hà Nội xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, công tác dân vận của Đảng trong từng thời kỳ cách mạng có những nội dung, phương thức khác nhau, nhưng đều hướng đến mục tiêu quan trọng đó là tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân với Đảng; vận động, thu hút rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc cho quá trình phát triển đất nước.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hệ thống chính trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 25, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, những nội dung liên quan đến công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trên cơ sở đó, công tác dân vận được tăng cường, tiếp tục đổi mới gắn với phát huy quyền làm chủ, quan tâm lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; gương mẫu của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm của hệ thống chính trị góp phần khẳng định cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Công tác dân vận góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tham luận tại Đại hội

Dưới sự lãnh đạo của toàn Đảng, sự điều hành của Nhà nước, nhiệm kỳ qua nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại đã đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng coi trọng việc lắng nghe, nắm tình hình và giải quyết nguyện vọng chính đáng, quan tâm giải quyết những bức xúc trong Nhân dân, tăng cường công tác vận động, tuyên truyền tạo đồng thuận, động viên Nhân dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị, phát triển đất nước; góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, nhất là chính quyền các cấp được đẩy mạnh và thực hiện khá đồng bộ, góp phần chuyển biến tích cực nhận thức và nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quốc hội quan tâm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới của Đảng liên quan đến cuộc sống của người dân, phát triển kinh tế - xã hội, quyền làm chủ của Nhân dân.

Chính phủ và chính quyền các cấp tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là việc xây dựng, vận hành hệ thống tiếp nhận, trả lời, phản ánh kiến nghị của Nhân dân và doanh nghiệp; tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ nét.

Các cơ quan tư pháp tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác dân vận; đề xuất sửa đổi, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tư pháp; tăng cường tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân; tiến hành điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng dư luận xã hội quan tâm, được Nhân dân đồng tình. Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải, đối thoại được chú trọng.

Lực lượng vũ trang chú trọng xây dựng mối quan hệ máu thịt với Nhân dân, khẳng định vai trò “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”. Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, tăng cường lòng tin của Nhân dân đối với Quân đội, với Đảng, chế độ. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn… xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

Lực lượng Công an nhân dân chú trọng đổi mới công tác dân vận theo hướng “gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân”; đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm phiền hà cho người dân; quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, xử lý kịp thời thông tin tố giác tội phạm từ Nhân dân; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống an toàn cho Nhân dân, góp phần xây dựng thế trận an ninh Nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước.

Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua “Dân vận khéo” được mở rộng về phạm vi và đối tượng, trở thành hoạt động trọng tâm, thường xuyên của phong trào thi đua yêu nước ngành Dân vận, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả.

“Những kết quả trên đã khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” – đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận còn có những hạn chế, bất cập: Một số nơi nhận thức và trách nhiệm về công tác dân vận của Đảng chưa thật sâu sắc; việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số chủ trương, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác dân vận chưa kịp thời; việc nắm, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là tình hình Nhân dân trước những sự kiện, tình huống phát sinh ở những lĩnh vực, địa bàn phức tạp có lúc, có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu; một số nơi công tác tiếp công dân, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với Nhân dân chưa được quan tâm đúng mức, chưa bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân…

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, trước đòi hỏi của thực tiễn và mục tiêu phát triển bền vững của Đảng, đất nước, công tác vận động Nhân dân càng phải chú trọng và đổi mới mạnh mẽ, xây dựng lòng dân hướng về Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân, tạo nên sự đồng lòng trong các phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương công tác dân vận của Đảng. Trong đó, chú trọng đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược trong hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phù hợp với tình hình mới; bảo đảm các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến cuộc sống người dân phải sát thực tiễn, khả thi và bố trí đủ nguồn lực để thực hiện hiệu quả.

Hai là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân theo hướng sát với thực tiễn, có tính thuyết phục cao, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện có hiệu quả, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động tương tác với người dân; ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện phát triển, trình độ dân trí và môi trường sống của các tầng lớp Nhân dân một cách phù hợp.

Ba là, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp, trọng tâm là hoàn thiện cơ chế và nâng cao vai trò tham gia của Nhân dân trong quá trình quyết định chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của Nhân dân, có chính sách sát hợp với đặc điểm vùng miền, đặc thù của đời sống văn hóa người dân mỗi tỉnh nhằm tạo động lực, phát huy lợi thế so sánh và không tạo tâm lý ỷ lại trông chờ vào sự chăm lo, hỗ trợ của Chính phủ, quan tâm đến các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng theo hướng sát cơ sở, thực chất, hiệu quả hơn. Quan tâm lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng và có cơ chế, chính sách chăm lo, động viên đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận và các tổ chức thành viên; kiên quyết không bố trí cán bộ vi phạm kỷ luật, thiếu gương mẫu, đạo đức kém làm công tác dân vận.

Năm là, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn hệ thống chính trị, động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ trong Nhân dân đóng góp cho xã hội, cho đất nước. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp, thống nhất hành động trong công tác dân vận, trong phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức nhân dân, đổi mới cách thức, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Mai Quý

Nguồn :