M
26/01/2020 14:38

Chương Mỹ: Phấn đấu năm 2020 hoàn thành 100% tiêu chí huyện nông thôn mới

(LĐTĐ) Năm 2020, Ban chỉ đạo Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” huyện  Chương Mỹ đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Huyện Chương Mỹ phấn đấu năm 2020 hoàn thành 100% tiêu chí huyện nông thôn mới.

chuong my phan dau nam 2020 hoan thanh 100 tieu chi huyen nong thon moi Thị xã Sơn Tây đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
chuong my phan dau nam 2020 hoan thanh 100 tieu chi huyen nong thon moi Bí quyết từ huy động sức dân
chuong my phan dau nam 2020 hoan thanh 100 tieu chi huyen nong thon moi Huyện Gia Lâm đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Năm vừa qua, huyện Chương Mỹ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới và đạt được những kết quả khả quan. Nổi bật là: Ban chỉ đạo huyện đã chủ động tích cực trong việc tổ chức tuyên truyền nội dung, kết quả thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Chương trình số 03-CTr/HU của Huyện ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” trên địa bàn toàn huyện.

chuong my phan dau nam 2020 hoan thanh 100 tieu chi huyen nong thon moi
Mô hình bưởi sản xuất và tiêu thụ bưởi hữu cơ của Hợp tác xã bưởi Núi Bé – xã Nam Phương Tiến mang lại giá trị thu nhập cao. (Ảnh: Kim Thoa).

Qua đó đã làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân. Ban chỉ đạo các xã cũng đã quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền về công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã bằng nhiều hình thức như kẻ vẽ pa nô, áp phích, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã; nhiều xã người dân đã hưởng ứng tích cực, đóng góp sức người, sức của trong công tác xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, huyện Chương Mỹ đã thực hiện cơ bản xong công tác dồn điền đổi thửa, quy hoạch thủy lợi, quy hoạch đồng ruộng, quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh tập trung. Tỷ lệ cơ giới hóa làm đất và thu hoạch đạt gần 100% diện tích. Các tiến bộ kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất, từ giống cây trồng, vật nuôi đến kỹ thuật canh tác, chăn nuôi; công tác bảo vệ thực vật, thú y, kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm; trong đó công nghệ cao đã được ứng dụng trong sản xuất hoa, rau sạch.

Huyện đã có sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị và đã xây dựng “Đề án phát triển chuỗi giá trị nông sản an toàn, bền vững huyện Chương Mỹ giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2025”. Sản phẩm nông nghiệp của huyện bắt đầu xây dựng được thương hiệu, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 135 triệu đồng.

Nhờ xây dựng nông thôn mới, hiện nay hạ tầng kinh tế xã hội các xã được tăng cường, đường làng, ngõ xóm cơ bản đã được kiên cố hóa, các công trình thủy lợi đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu trong sản xuất nông nghiệp của người dân; các trường học được đầu tư xây dựng mới, cải tạo đảm bảo khang trang, sạch đẹp, các thiết chế văn hóa được đầu tư, nâng cấp đảm bảo nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân nông thôn.

Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề và dịch vụ, nhiều nghề truyền thống ở nông thôn được duy trì và mở rộng đã tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập của người dân được tăng lên qua các năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 47 triệu đồng; hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường, an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện được nâng cao.

Đến hết năm 2019 huyện Chương Mỹ có 28/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 93,3%. Kết quả chấm điểm các tiêu chí huyện nông thôn mới theo Hướng dẫn số 108/HD-UBND ngày 24/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội về đánh giá, chấm điểm tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện Chương Mỹ được 94/100 điểm; có 6/9 tiêu chí đạt; 3/9 tiêu chí cơ bản đạt. Các tiêu chí cơ bản đạt là: Giao thông, Y tế - Văn hóa - Giáo dục, Môi trường.

Năm 2020, Ban chỉ đạo huyện đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân.

Trong phát triển kinh tế: Huyện tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi sau dồn điền đổi thửa để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động. Tiếp tục thực hiện Đề án chuỗi giá trị liên kết trong sản xuất nông nghiệp có hiệu quả. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã hiện có và thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác chuyên ngành để phục vụ tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống cho nông dân.

Đồng thời, quan tâm, chỉ đạo công tác xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng của huyện, nâng cao giá trị sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện. Xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện; phấn đấu có sản phẩm nông nghiệp được xếp hạng 5 sao theo Chương trình OCOP. Xây dựng và thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển nông nghiệp chuyên canh tập trung theo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội; đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Trong xây dựng nông thôn mới, huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đó là: Tăng cường nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, huy động các nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa để nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Xây dựng nông thôn mới phải gắn với xây dựng công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến, công nghiệp chế tạo máy móc nông nghiệp, thực hiện cơ giới hóa thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.

Phấn đấu hoàn thành 100% các tiêu chí huyện nông thôn mới; lập hồ sơ đề nghị Văn phòng nông thôn mới thành phố, Văn phòng nông thôn mới Trung ương thẩm định, xem xét công nhận huyện Chương Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo 3 xã: Quảng Bị, Trường Yên, Lam Điền phấn đấu đạt và đề nghị thành phố công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

Về nâng cao đời sống nông dân: Huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững.

Minh Khuê - Kim Thoa

Nguồn :