M
03/01/2020 17:43

Công đoàn Viên chức Thành phố:

Chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động

(LĐTĐ) Công đoàn Viên chức Thành phố cho biết, năm 2019, Công đoàn Viên chức Thành phố đã hoàn thành tốt mọi nội dung và chương trình công tác đề ra, nổi bật trong đó là công tác tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ).

chu trong bao ve quyen va loi ich hop phap chinh dang cua nguoi lao dong Tổng kết hoạt động Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội năm 2019
chu trong bao ve quyen va loi ich hop phap chinh dang cua nguoi lao dong Cán đích hiệu quả
chu trong bao ve quyen va loi ich hop phap chinh dang cua nguoi lao dong Hội nghị cán bộ công chức, viên chức phải thực sự dân chủ

Cụ thể, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã chủ động và tích cực triển khai thực hiện Chương trình 2494/CTr-TLĐ ngày 19/12/2018 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018-2023” với nhiều giải pháp.

Trong đó, Công đoàn Viên chức Thành phố chú trọng đến giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CBCCVCLĐ, tổ chức Công đoàn thông qua việc tổ chức cho CBCCVCLĐ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản pháp luật đặc biệt là Bộ luật Lao động (sửa đổi bổ sung), Luật Công đoàn, các đạo luật khác liên quan đến lĩnh vực tiền lương, BHXH, an toàn vệ sinh lao động…và các văn bản hướng dẫn thi hành luật liên quan trực tiếp đến người lao động, tổ chức công đoàn; nghiên cứu, tham gia xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển KT-XH của Thủ đô …

chu trong bao ve quyen va loi ich hop phap chinh dang cua nguoi lao dong
Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Sở Lao động- Thương binh và xã hội năm 2019. (Ảnh minh họa)

Đồng thời, công đoàn các cấp cũng thường xuyên nắm bắt, phản ánh kịp thời những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật, tham mưu các giải pháp khắc phục hoặc kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Để thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, năm qua, Công đoàn Viên chức Thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn 57/57 Công đoàn cơ sở phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2019 đúng quy định, đảm bảo cả về nội dung, hình thức và tiến độ theo quy định.. Hội nghị cán bộ công chức viên chức đã phát huy tinh thần dân chủ và ngày càng đi vào thực chất.

Đối với các doanh nghiệp, Công đoàn Viên chức Thành phố đã chỉ đạo 04/04 Công đoàn cơ sở tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động và người sử dụng lao động, triển khai thực hiện tốt Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, phối hợp tổ chức tốt Hội nghị người lao động và xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp.

Thông qua Hội nghị Người lao động, 03/04 Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động đã thương lượng, ký kết Thỏa ước Lao động tập thể, có điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động, hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, công tác chỉ đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố quan tâm thực hiện. Các CĐCS đã chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị tăng cường nhiệm vụ giám sát việc sử dụng các nguồn kinh phí, thực hiện nội quy, quy chế và các chế độ, chính sách đối với CBCCVCLĐ, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở từng cơ quan, đơn vị. Thông qua hoạt động giám sát, Ban Thanh tra nhân dân đã đề xuất, kiến nghị lãnh đạo cơ quan, đơn vị khắc phục, điều chỉnh những hạn chế thiếu sót, giải quyết kịp thời những bức xúc, vướng mắc của CBCCVCLĐ.

Phạm Diệp

Nguồn :