M
19/08/2020 10:44

Bỏ đánh giá công chức 'hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 90 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Nên có cơ chế liên thông đánh giá công chức, viên chức

Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức phải bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý...

Nghị định quy định tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức gồm: chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bỏ đánh giá công chức 'hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực'
So với Nghị định cũ, Nghị định lần này bỏ mức đánh giá "hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực".

Trong đó, tiêu chí về đạo đức lối sống có nhấn mạnh đến việc không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi...

Kết quả đánh giá là căn cứ để quy hoạch, bổ nhiệm

Nghị định xếp loại chất lượng cán bộ theo 4 mức: hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt; hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi mức sẽ tương ứng với từng tiêu chí cụ thể. So với Nghị định cũ, Nghị định lần này bỏ mức đánh giá "hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực".

Trong đó, cán bộ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ khi có một trong 5 tiêu chí. Một là, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền.

Hai là, có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Ba là, cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Bốn là, cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Năm là, có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo từng năm công tác. Kết quả đánh giá, xếp loại là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại đảng viên và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8.

Theo Thu Hằng/vietnamnet.vn

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bo-danh-gia-cong-chuc-hoan-thanh-nhiem-vu-nhung-con-han-che-ve-nang-luc-667407.html

Nguồn :