Các cấp Công đoàn Thủ đô: Chấp hành nghiêm Điều lệ Công đoàn Việt Nam

09:11 | 08/07/2021
(LĐTĐ) Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra các cấp Công đoàn Thành phố từ đầu năm đến nay cho thấy, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chấp hành tốt quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của Công đoàn.
Nhiều hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Các cấp Công đoàn Thủ đô: Tiếp tục duy trì một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Các cấp Công đoàn Thủ đô đã có sự đổi mới, sáng tạo trong triển khai hoạt động

Chấp hành nghiêm Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, ngay từ đầu năm 2021, Ủy ban Kiểm tra các cấp Công đoàn Thành phố đã tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với Công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 2.575 cuộc. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra được 366 cuộc; Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở kiểm tra được 2.209 cuộc.

Các cấp Công đoàn Thủ đô: Chấp hành nghiêm Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện, duy trì đầy đủ các kỳ họp theo quy định. Ảnh minh họa chụp trước thời điểm dịch Covid-19.

Cùng đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp Công đoàn Thành phố cũng tổ chức giám sát hoạt động của Công đoàn các cấp 1.440 cuộc, trong đó: Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức giám sát được 1 cuộc về việc thực hiện kết luận kiểm tra, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức giám sát được 181 cuộc, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở tổ chức giám sát được 1.258 cuộc.

Ông Lương Quang Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, qua kiểm tra, giám sát cho thấy, nhìn chung Công đoàn các cấp đã chấp hành tốt quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết,các quy định của Công đoàn; tập trung triển khai thực hiện các Chương trình của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp .

Cụ thể, Công đoàn các cấp đã tập trung xây dựng, bổ sung quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra; quy chế cơ quan, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra; xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được liên tục đổi mới, khuyến khích những mô hình mới và cách làm hay, hướng về cơ sở. Công đoàn các cấp đã triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động trong “Tháng Công nhân”; tổ chức và phát động các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động; đẩy mạnh công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được triển khai đồng bộ ở các cấp Công đoàn. Công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở được các cấp Công đoàn chú trọng. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã làm tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở theo quy định mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp Công đoàn quan tâm, chỉ đạo Công đoàn cơ sở chủ động tham gia với chính quyền đồng cấp thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ; Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính Phủ; Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Đặc biệt, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị đối tác, doanh nghiệp để thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn. 100% Công đoàn cấp trên cơ sở đã mở tài khoản Ngân hàng Vietinbank và Agribank để tiến hành thu kinh phí Công đoàn 2% vào tài khoản Công đoàn Việt Nam.

Tiếp tục chú trọng công tác kiểm tra

Bên cạnh những ưu điểm, theo ông Lương Quang Thành, ở một số đơn vị Công đoàn vẫn còn bộc lộ những tồn tại. Đó là, ở một số đơn vị, việc thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành chưa nghiêm; duy trì chế độ sinh hoạt, họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra chưa đầy đủ, lưu trữ hồ sơ chưa khoa học; biên bản của cuộc họp ghi chưa đúng thể thức văn bản; sau hội nghị Ban Chấp hành thường kỳ chưa ra Nghị quyết để tổ chức thực hiện...

Cùng đó, tỷ lệ các đơn vị nộp Thỏa ước lao động tập thể và quy chế đối thoại trong doanh nghiệp về Công đoàn cấp trên cơ sở còn thấp, chất lượng Thỏa ước lao động tập thể chưa cao. Ở một số đơn vị, việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên còn chậm tiến độ đề ra. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, đặc biệt công tác cập nhật phần mềm cơ sở dữ liệu chưa được kịp thời. Hoạt động ở một số Công đoàn cơ sở còn nhiều khó khăn, lúng túng, vai trò Công đoàn còn hạn chế.

Trong năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ kiểm tra, giám sát từ 20-25 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Liên đoàn Lao động Thành phố giao Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra ít nhất 20% Công đoàn cơ sở trực thuộc và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở sẽ kiểm tra đồng cấp, kiểm tra Công đoàn tổ, bộ phận về việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

“Tuy còn những tồn tại như vậy nhưng sau kiểm tra, giám sát, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đều có kết luận bằng văn bản, đánh giá những ưu, khuyết điểm của từng nội dung kiểm tra; đồng thời, kiến nghị đơn vị cần có biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót từ đó giúp các đơn vị thực hiện tốt hơn Điều lệ Công đoàn Việt Nam” - ông Lương Quang Thành nói.

Ông Lương Quang Thành cho biết, từ nay đến cuối năm 2021, căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp sẽ tiếp tục thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra đồng cấp và cấp dưới việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2021, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trước ngày 15/11/2021 đồng thời đôn đốc các đơn vị xây dựng, tổng hợp số liệu báo cáo công tác kiểm tra năm 2021.

Ủy ban Kiểm tra các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra Công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định của Công đoàn. Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra các cấp Công đoàn sẽ chủ động nắm tình hình, tìm hiểu và phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và quy định của Công đoàn, xác định rõ nội dung, đối tượng, tổ chức kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo các dấu hiệu vi phạm đều phải được phát hiện và kiểm tra.

Được biết, theo kế hoạch đặt ra, trong năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ kiểm tra, giám sát từ 20-25 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc. Liên đoàn Lao động Thành phố giao Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra ít nhất 20% Công đoàn cơ sở trực thuộc và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở sẽ kiểm tra đồng cấp, kiểm tra Công đoàn tổ, bộ phận về việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam. /.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này