M
14/06/2020 16:43

6 tháng cuối năm 2020: Tập trung thanh tra công tác giảm nghèo

Theo chỉ đạo mới đây của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, 6 tháng cuối năm 2020, Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ tập trung thanh tra diện rộng việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, trọng tâm là công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.    

6 thang cuoi nam 2020 tap trung thanh tra cong tac giam ngheo Giảm nghèo đa chiều nhìn từ huyện Chương Mỹ
6 thang cuoi nam 2020 tap trung thanh tra cong tac giam ngheo Đẩy mạnh công tác tín dụng chính sách giúp hội viên giảm nghèo bền vững
6 thang cuoi nam 2020 tap trung thanh tra cong tac giam ngheo Huyện Ứng Hòa chú trọng công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Mới đây, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và công văn số 2114/LĐTBXH-TTr về định hướng công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020.

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành, đặc biệt trong thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội định hướng công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020, như sau:

Dừng thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản suất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid -19.

6 thang cuoi nam 2020 tap trung thanh tra cong tac giam ngheo
Ảnh minh họa

Tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động tại các công trình xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 553/CĐ-TTg ngày 14/5/2020.

Tập trung thanh tra diện rộng việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, trọng tâm là công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Giao Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai thực hiện, trừ 06 huyện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ LĐ-TBXH trực tiếp thực hiện.

Phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức có liên quan thanh tra, kiểm tra liên ngành về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em theo quy định tại Khoản 5, Mục II, Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 – 2025 và yêu cầu tại Quyết định số 406/QĐ-LĐTBXH ngày 10/4/2020 của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Công văn 2114/LĐTBXH-TTr ngày 12/6/2020, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội theo quy định.

Phạm Diệp

Nguồn :