M
11:10 | 17/05/2019

Phiên họp tập thể UBNDTP Hà Nội

Xem xét, quyết định nhiều nội dung thuộc thẩm quyền

(LĐTĐ) Tại phiên họp Tập thể UBND Thành phố tháng 5/2019 do đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì vừa diễn ra, tập thể UBND Thành phố đã xem xét, quyết định 7 nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND Thành phố.

xem xet quyet dinh nhieu noi dung thuoc tham quyen Hội nghị “Gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội với Công nhân Lao động Thủ đô”
xem xet quyet dinh nhieu noi dung thuoc tham quyen Hà Nội sẽ mở mới tuyến xe buýt chất lượng cao Hà Đông - sân bay Nội Bài
xem xet quyet dinh nhieu noi dung thuoc tham quyen Doanh nghiệp ở Hà Nội nộp thuế điện tử chiếm 20% cả nước

Theo đó, sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Tập thể UBND Thành phố thống nhất kết luận:

Nghị quyết về thông qua Đề án hỗ trợ, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố

xem xet quyet dinh nhieu noi dung thuoc tham quyen
Sẽ có quy định bán, cho thuê nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố.

Đề án được xây dựng trên cơ sở thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025", hướng tới mục tiêu: Hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển các loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Hoàn thiện các cơ chế chính sách mang tính đột phá nhằm hỗ trợ, phát triển hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững.

Tập thể UBND Thành phố thống nhất về tính cấp thiết và nội dung dự thảo Đề án đã xác định đúng hướng, phù hợp với thực tiễn. Để hoàn thiện Đề án trình Thường trực Thành ủy phê duyệt, báo cáo tại kỳ họp giữa năm 2019 HĐND Thành phố, UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu sửa đổi tên gọi của Đề án: “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045” và bổ sung một số mục tiêu cụ thể, cách thức tổ chức thực hiện, xây dựng lộ trình thực hiện hiệu quả qua từng giai đoạn, đảm bảo phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.

Bổ sung nội dung hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử… Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ cần nghiên cứu nhằm tạo ra môi trường mở, góp phần thúc đẩy các cá nhân, doanh nghiệp liên kết và tự do sáng tạo, tạo môi trường, lan tỏa phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố, chú trọng đối tượng học sinh, sinh viên.

Đề án phải nêu bật vai trò kết nối của chính quyền, xây dựng nguồn lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tăng cường tuyên truyền và tạo nhiều sân chơi khởi nghiệp sáng tạo trên mọi lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Thống nhất xây dựng dự thảo Nghị quyết về cơ chế định mức chi về một số lĩnh vực kinh tế - xã hội của Thành phố.

Thực hiện Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến, Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến, trong đó tại Khoản 1, Điều 3 quy định: “Căn cứ theo khả năng cân đối nguồn lực, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định các nội dung, mức chi cụ thể cho hoạt động sáng kiến đảm bảo phù hợp”, việc HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, định mức chi đối với hoạt động sáng kiến của thành phố Hà Nội là cần thiết.

Nội dung chi hoạt động sáng kiến bao gồm: Chi họp hội đồng khoa học sáng kiến, chi phổ biến sáng kiến, chi khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo. Việc thực hiện các hoạt động sáng kiến do ngân sách Thành phố đảm bảo trên nguyên tắc thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Các mức chi phù hợp với yêu cầu thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách.

Căn cứ điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và khoản 3 Điều 21 Nghị định 163/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Điểm đ Khoản 5 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, HĐND cấp tỉnh có quyền hạn: Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương và chính sách thu hút, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại địa phương phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách của địa phương và quy định của cơ quan nhà nước cấp trên…

Quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 25/11/2014, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Nhà ở năm 2014; Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Việc xây dựng dự thảo “Quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội” thay thế các quyết định trước đây của UBND Thành phố là cần thiết và đúng thẩm quyền.

Tập thể UBND Thành phố thống nhất thông qua “Quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra lại các quy định của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính về nhà ở xã hội để hoàn thiện; đề xuất xây dựng phầm mềm quản lý tổng thể về nhà ở xã hội nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (Tên dự án, nhà đầu tư, các chỉ tiêu cơ bản của dự án, tình hình triển khai thực hiện quản lý đối tượng mua, thuê sử dụng nhà ở xã hội,...); công khai tiêu chuẩn, tiêu chí của đối tượng thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội theo quy định trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng; phối hợp với Sở Tư pháp hoàn thiện dự thảo, trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt.

Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Tập thể UBND Thành phố thống nhất về sự cần thiết phải ban hành “Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội” thay thế Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung chính của Quyết định mới trên cơ sở kế thừa các nội dung tại Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội và cập nhật một số quy định mới tại Pháp lệnh Quản lý thị trường, Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

Quy chế phối hợp mới bao gồm các nội dung phối hợp sau: Tiếp nhận. xử lý hồ sơ về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo thẩm quyền; Trao đổi, cung cấp, công bố thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Thanh tra, kiểm tra, điều tra, giám sát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp; Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Tập thể UBND Thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị dự họp, hoàn thiện Dự thảo Quy chế phối hợp (trong đó lưu ý tăng cường công tác phối hợp quản lý của UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Văn hóa và Thể Thao, Sở Ngoại vụ…), gửi xin ý kiến các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an Thành phố, tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố theo đúng quy định.

T.Vũ

Nguồn :