M
10:04 | 02/07/2019

Huyện Thanh Trì

Tỷ lệ hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hẹn đạt 99,8%

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện Thanh Trì tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất.  

ty le ho so hanh chinh duoc giai quyet dung hen dat 998 Công tác quy hoạch, quản lý đất đai được chỉ đạo sâu sát, quyết liệt
ty le ho so hanh chinh duoc giai quyet dung hen dat 998 Đề nghị Thành phố có ý kiến chỉ đạo dứt điểm đối với khu đô thị Đại Thanh

Theo đó, huyện đã xây dựng và triển khai các Kế hoạch thực hiện Chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị năm 2019”, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành theo phương châm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”;

Đối với Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, huyện tiếp tục thực hiện tốt. Đồng thời, thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc huyện; bổ nhiệm 12 cán bộ quản lý, tiếp tục thực hiện đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc đối với 28 chức danh lãnh đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn và đánh giá kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ để kịp thời xử lý các vi phạm (nếu có); đồng thời đưa các nội dung của Bộ quy tắc ứng xử làm tiêu chí thi đua gắn với việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan góp phần đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, niêm yết công khai, minh bạch quy trình giải quyết TTHC, số điện thoại, đường dây nóng và hòm thư góp ý trên Cổng giao tiếp điện tử và tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của huyện và các xã, thị trấn để người dân biết, liên hệ giải quyết công việc và giám sát việc thực hiện. Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết các thủ tục hành chính, đơn giản hoá và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC đạt 99,7%. Tỷ lệ hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hẹn đạt 99,8%. Triển khai thực hiện đánh giá kết quả cải cách hành chính, khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc huyện năm 2019.

Bên cạnh đó, việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, chú trọng kiểm tra chuyên đề, đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm và thái độ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ cũng được thực hiện nghiêm túc. 6 tháng đầu năm, huyện đã kiểm tra 12 phòng chuyên môn, 09 đơn vị, 16/16 xã, thị trấn và tái kiểm tra 03 xã. Qua kiểm tra, đã chỉ rõ những sai sót, tồn tại, hạn chế cần khắc phục và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện các quy định về tự kiểm tra gắn với việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức định kỳ hàng năm.

Việc xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác Tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật...trên địa bàn huyện năm 2019 cũng được chú trọng bằng các hình thức đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của cộng đồng đối với hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.

Qua đó, tổ chức 120 hội nghị tuyên truyền các quy định pháp luật về Luật Đất đai, Dân sự, Tố tụng dân sự, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường,... cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn. Duy trì chuyên mục "Tìm hiểu pháp luật" trên hệ thống thông tin, đài truyền thanh;

Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch theo tiêu chuẩn ISO, tăng cường hoà giải ở cơ sở để giải quyết tốt các mâu thuẫn phát sinh tại địa phương.

6 tháng đầu năm 2019, đã hoà giải thành công 115/137 vụ việc, đạt tỷ lệ 84%. Duy trì việc hướng dẫn, trợ giúp pháp lý cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách. Chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự rà soát, xác minh và phân loại án, nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự, đã thi hành xong 521/1.016 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 51,2%.

Bảo Thoa

Nguồn :