M
12:08 | 26/02/2020

Thành phố Hà Nội sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội sẽ hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã xong trước ngày 1/3/2020.

thanh pho ha noi sap xep cac don vi hanh chinh cap xa 5 tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính
thanh pho ha noi sap xep cac don vi hanh chinh cap xa Tổ chức bộ máy đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt theo hướng tinh gọn
thanh pho ha noi sap xep cac don vi hanh chinh cap xa Lấy ý kiến cử tri về thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 20/2/2020 chỉ đạo thực hiện các trình tự, thủ tục thành lập các tổ chức đảng; kiện toàn Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp, các hội, tổ chức phi chính phủ; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, sắp xếp các thôn, tổ dân phố tại các phường, xã mới thành lập theo đúng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, điều lệ của các tổ chức.

Việc sắp xếp phải đảm bảo đoàn kết, thống nhất, không để thất thoát tài sản Nhà nước, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đơn vị hành chính cấp xã mới hoạt động ổn định, bình thường, không ảnh hưởng nhiều đến giao dịch hành chính đối với các tổ chức và công dân trên địa bàn.

thanh pho ha noi sap xep cac don vi hanh chinh cap xa
Ảnh minh họa. (Lương Hằng)

Về việc phổ biến, triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND Thành phố đề nghị Ban thường vụ cấp ủy các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Phúc Thọ, Phú Xuyên thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội. Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của quận, huyện; xã, phường để phổ biến, quán triệt Nghị quyết; thông tin trên Đài truyển thanh, Cổng thông tin điện tử của quận, huyện để các tổ chức và công dân biết nội dung Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch triển khai thực hiện.

Đối với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ Quận, Huyện ủy thành lập Đảng bộ, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời tại các đơn vị hành chính mới theo các quy định của Điều lệ Đảng, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và hướng dẫn của các Ban Đảng Thành phố.

Thường trực HĐND quận, huyện chỉ định Triệu tập viên và hướng dẫn tổ chức kỳ họp HĐND của đơn vị hành chính mới để kiện toàn Thường trực HĐND, UBND tại các đơn vị hành chính mới theo quy định tại Điều 134, khoản 1 Điều 137 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội quận, huyện thành lập các tổ chức trực thuộc, kiện toàn ban lãnh đạo các tổ chức đó tại đơn vị hành chính mới theo điều lệ của mỗi tổ chức và quy định của pháp luật. Việc hợp nhất các hội quần chúng, các tổ chức phi chính phủ tại đơn vị hành chính mới được thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của mỗi tổ chức.

UBND quận, huyện ban hành quyết định bố trí các chức danh công chức cấp xã tại các đơn vị hành chính mới. Chỉ đạo UBND các xã, phường mới bố trí sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định. Chỉ đạo chuẩn bị trụ sở, cơ sở vật chất cần thiết để các tổ chức trong hệ thống chính trị của các đơn vị hành chính mới làm việc.

Xây dựng phương án sắp xếp phù hợp đối với các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; phối hợp với Sở Y tế để sắp xếp phù hợp Trạm y tế trên địa bàn các đơn vị hành chính mới. Phối hợp với Công an Thành phố bố trí, sắp xếp lượng lượng Công an chính quy tại các phường, xã.

Việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại các xã, phường sau khi hợp nhất vào đơn vị hành chính mới theo định hướng sau:

Thứ nhất, bố trí vào chức danh cán bộ, công chức cấp xã của đơn vị hành chính mới.

Thứ hai, điều động, bố trí vào vị trí cán bộ, công chức của các xã, phường khác trong huyện, quận và tiếp nhận vào các vị trí công chức hành chính, viên chức đơn vị sự nghiệp cấp huyện nếu đủ các điều kiện theo quy định.

Thứ ba, giải quyết chế độ chính sách theo quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP và các hướng dẫn của Trung ương.

Cuối cùng, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

UBND huyện, quận chỉ đạo UBND các xã, phường lập danh sách, công bố các thôn, tổ dân phố của đơn vị hành chính mới. Trong trường hợp sau khi sáp nhập, tên thôn, tổ dân phố trong đơn vị hành chính mới trùng nhau (trùng tên địa danh hoặc tên số) thì UBND các xã, phường thống nhất định tên tạm thời cho các thôn, tổ dân phố đó, sau đó sẽ thực hiện các trình tự, thủ tục để trình HĐND Thành phố đổi tên tại kỳ họp gần nhất.

Lương Hằng

Nguồn :