M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Nghị Chỉ Thành -

Bài cuối: Nâng cao chất lượng giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc

15:12 | 18/08/2018

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW được Hà Nội xác định là bên cạnh việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phải hết sức quan tâm, củng cố những tổ chức cơ sở đảng còn yếu kém, đồng thời làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết những kiến nghị của nhân dân… Những nhiệm vụ này đã được Thành ủy Hà Nội cụ thể hóa bằng việc ban hành Chỉ thị 15 và Nghị quyết 15.

    Trước         Sau