M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Đơn giản tiêu chuẩn -

Đơn giản tiêu chuẩn hành nghề bổ trợ tư pháp

Thực hiện ý kiến tư vấn trong quá trình rà soát điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc cắt giảm các điều kiện đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

    Trước         Sau