M
TIN MỚI NHẬN

Tag: công nghiệp hóa - hiện đại hóa -

Phát huy sức mạnh thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa

Nhằm phát huy sức mạnh của lực lượng thanh niên trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong 10 năm qua huyện Đông Anh đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, trong đó tập trung công tác giáo dục, đào tạo để thanh niên được học tập và tạo điều kiện, hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế.

Tổ chức tổng kết nhiều chỉ thị, Nghị quyết quan trọng

Huyện ủy Ba Vì đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị 30- CT/TW về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.  

Đòn bẩy để phát triển kinh tế Thủ đô

Để Hà Nội đi trước về trước trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH - HĐH) đất nước, để Thủ đô sớm thực hiện mục tiêu “xanh - giàu đẹp - văn minh” phát triển nguồn nhân lực nói chung, trong đó có lực lượng lao động tay nghề cao được cho là đòn bẩy.

    Trước         Sau