M
TIN MỚI NHẬN

Tag: cải cáh TTHC -

Nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với đề nghị của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) về những nhiệm vụ trọng tâm của Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân.

    Trước         Sau