M
21:26 | 08/12/2018

Quận ủy Long Biên: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên

(LĐTĐ) Xác định công tác xây dựng Đoàn có nhiệm vụ quan trọng, có tính chất chiến lược nhằm xây dựng Đảng trước một bước, đáp ứng nguồn lực thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, Quận ủy Long Biên vừa ban hành Thông tri số 23-TT/QU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên trên địa bàn quận trong tình hình mới.

Cấp ủy, chính quyền quận Long Biên đối thoại với nhân dân trên địa bàn
Quận Long Biên: Học tập, quán triệt Hội nghị Trung ương 8 khóa XII
Long Biên: Đối thoại về chế độ, chính sách pháp luật lao động

Theo Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên Nguyễn Huy Thắng Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chương trình hành động số 18-CTr/QU ngày 23/10/2008 Quận ủy Long Biên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, những năm qua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Long Biên tiếp tục được duy trì và phát triển.

Đoàn viên, thanh niên quận Long Biên tham gia nhập ngũ năm 2018. Ảnh: L.N

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân từ quận đến cơ sở đã quan tâm đến công tác thanh niên, xây dựng và tổ chức có hiệu quả nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực để chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn, Hội và phát triển phong trào thanh niên của quận.

Tuy nhiên, tổ chức Đoàn, Hội từ quận đến cơ sở chưa phát huy được tính chủ động, còn hình thức, kém hiệu quả, thiếu sức hấp dẫn, khả năng vận động, tập hợp đoàn viên thanh niên còn nhiều hạn chế, tỷ lệ thu hút đoàn viên trên địa bàn dân cư chiếm tỷ lệ thấp, chỉ đạt khoảng 20-25% trong tổng số thanh niên cùng độ tuổi; công tác đào tạo nguồn phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng so với nguồn giới thiệu cho Đảng còn thấp (từ đầu nhiệm kỳ đến nay có 474 thành viên được kết nạp vào đảng, đạt 52,4% tổng số đảng viên mới được kết nạp).

Bên cạnh đó, một số cơ sở đoàn vẫn chưa quan tâm đúng mức trong công tác quản lý đảng viên; việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn, câu lạc bộ tại các cơ sở những nơi còn hình thức, chưa được duy trì định kỳ hàng tháng; một bộ phận thanh niên phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm tới tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng xa rời văn hóa truyền thống...

Để kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn quận và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chương trình hành động số 18-CTr/QU; Chương trình 01- CTr/QU của Quận ủy Long Biên, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu của cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:

Các cấp uỷ Đảng từ quận tới cơ sở tổ chức phổ biến quán triệt trong cán bộ, đảng viên các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố và quận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và vị trí vai trò của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu thường xuyên nắm bắt tình hình, định hướng và kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên, định kỳ gặp gỡ đối thoại với thanh niên; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên và có tính chất chiến lược nhằm xây dựng Đảng trước một bước, đáp ứng nguồn lực thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Với các cấp chính quyền, Quận ủy đề nghị xây dựng chương trình công tác, cụ thể hóa các chủ trương quan điểm của Đảng gắn với công tác thanh niên; quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cho Đoàn, Hội về cơ sở vật chất, nguồn lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung, chương trình hoạt động, huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia vào hoạt động tình nguyện của thanh niên.

Đối với tổ chức Đoàn, Hội từ quận đến cơ sở, Quận ủy yêu cầu củng cố tổ chức, rà soát, điều chỉnh quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và theo quy chế. Tăng cường nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và cán bộ phong trào cơ sở. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền các cơ chế để quan tâm tới đội ngũ cán bộ công tác Đoàn tại Chi đoàn, Đoàn cơ sở.

Bên cạnh đó cần đổi mới phương thức hoạt động với quan điểm lấy cơ sở, chi đoàn làm hạt nhân; đổi mới hình thức giáo dục lý tưởng cho thanh niên; tăng cường công tác quản lý đoàn viên...

L.N

Nguồn :